و ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻪ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﺸﻚ - دانشگاه تهران

4 آگوست 2013 ... 1393. ، ﺻﻔﺤﺔ. 153 - 172. ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻪ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ. HBV. ،. IHARCES. و. HEC-HMS. در. ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎزي. ﺑﺎرش. -. رواﻧﺎب ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺣﻮﺿﻪ. ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ. ﺧﺸﻚ.

و ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻪ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﺸﻚ - دانشگاه تهران - وثائق ذات صلة

و ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻪ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﺸﻚ - دانشگاه تهران

https://jesphys.ut.ac.ir/article_50640_6ee24eb3181457562ac83b503af2a136.pdf

4 آگوست 2013 ... 1393. ، ﺻﻔﺤﺔ. 153 - 172. ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻪ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ. HBV. ،. IHARCES. و. HEC-HMS. در. ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎزي. ﺑﺎرش. -. رواﻧﺎب ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺣﻮﺿﻪ. ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ. ﺧﺸﻚ.

اﻳﺮاﻧﻲ در ادب ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻓﺎرﺳﻲ - ﻫﺎي ﻫﻨﺪي ﻘﻲ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻴ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ - دانشگاه تهران

https://jwdp.ut.ac.ir/article_27007_1069228e589cf10f9c202f9d8dbebb8a.pdf

اﻳﺮاﻧﻲ در ادب ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻓﺎرﺳﻲ. ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻴﻨﻲ. *. ﭼﻜﻴﺪه. : ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﺳﻴﻤﺎي زن در. ادﺑﻴﺎت از ﺿﺮورت ... اﻧﺠﺎم اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻮﻻً. زن ﺧﻮب زن ﻣﺮده اﺳﺖ. : ﻧﺸ. ﺎن زن ﻧﻴﻚ ﺧﻮاﻫﻲ ز ﻣﻦ. ﺑﮕﻮﻳﻢ. : زﻧﻲ ﻛﺶ ﺑﺪوزي ﻛﻔﻦ.

ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ - دانشگاه تهران

https://jmk.ut.ac.ir/article_18497_2ea472389ccccde9d1002cde38331b42.pdf

ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ اﺑﺰاري ﺑﺪﻳ. ﻦ ﻣﻔﻬـﻮم اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ... ﺑﺮﻣﺎس، ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﻳﻚ ﺑﻌﺪي ﻧﻴـﺴﺖ و ﺗﻨﻬـﺎ در ﺟﻨﺒـ. ﺔ. اﺑـﺰاري. ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻲ. ﺷﻮد . ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ در واﻗﻊ ... ﻣﻴﺴﺖ، در ﺳـﺎل. 2003. ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ در اﻳﺮان.

ﺪ دو ﯽ - دانشگاه تهران

https://jipa.ut.ac.ir/article_51040_eecbad936e971a90b707d1b96b09abd3.pdf

ﺟﺎي. ﻣﻤﻜﻦ. ﺑﺎﻳﺪ. از. ﻣﻮاﻧﻊ. اﺟﺮاي. ﺧﻂ. ﻣﺸﻲ. ﻫﺎي. ﻋﻤﻮﻣﻲ. دوري. ﻛﻨﻨﺪ . ﻫﻤﺔ. ﺟﻮاﻣﻊ. در. زﻣﻴﻨﺔ. ﺧﻂ. ﻣﺸﻲ ... وﻳﻨﺘﺮ. )1990(. ﻟﻴﭙﺴﻜﻲ. 1971(. ،. )1980. اﻟﻤﻮر. )1980(. ﺟﺮان و ﭘﻮرﺗﺮ. )1981(. ﺟﺮان. )1982(.

اصل مقاله 224.48 K - دانشگاه تهران

https://jis.ut.ac.ir/article_35368_899df32d54e6ca1a02d6d313392f3d34.pdf

میرزا محمد رضا خان «قوامی» بهبهانی (- زنده ۱۳۰۶) ۱۰. میرزا علیرضا خان بهادر دیوان» بهبهانی (- حدود ۱۳۴۴). ۱۱. میرزا سلطان محمد خان سردار امجد» بهبهانی (۱۳۷۰) ...

Untitled - دانشگاه تهران

https://academics.ut.ac.ir/file/download/page/1579946153-en802.pdf

الف- داوطلب باید محل مخموم جوایی را که در پاسخنامه برای هر سوال در نظر میگیره فقط به وسیله مداد سیاه تیم پررنگ (نه خودکار و نه مدادکی و..) کاملا پرکند (برای آگاهی از ...

اصل مقاله 535.34 K - دانشگاه تهران

https://journals.ut.ac.ir/article_13896_790d3fdce1454fefb6568d5e833b245e.pdf

رمضان ولى هاتها با ساقي مشتاقة تسعى الى مشتاق. بالامس قد كنا سجینی طاعة واليوم من ... الى عرفات الله يا خير زائر علیک سلام الله في عرفات. (همان، ص ۹۸). توحید:.

اصل مقاله 1.36 MB - دانشگاه تهران

https://jrwm.ut.ac.ir/article_67993_c8a4a2971b06cce166a047f064568ebb.pdf

و در شطش خطدای یدک. درغ ىػٍی. دار اشث. ةررشددی ُيزىددان دو ىحغیددر اكهیيددی ةارٌدد گی و دىددا. حروری اشث زیرا. ایً اىلان وزّد دارد كَ دوره. ُدایی ةدا. دىای ُّای ةاه ةحّاٌٍ رط گیاُان را ...

اصل مقاله 532.93 K - دانشگاه تهران

https://jed.ut.ac.ir/article_22907_95b96b44154db22fdd66c67ccbf6e896.pdf

21 فوریه 2009 ... ﻫﺎوﻛﻲ. 4. ﺗﺄﺛﻴﺮ. 8. ﺷـﺎﺧﺺ در ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺧـﺮوج را. ،. ﻃﺒـﻖ ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎ. ره. ،1. ﺗـﺸﺮﻳﺢ. ﻛﺮده اﺳﺖ ... ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﻛﻨﻨﺪه زﻣﺎن و ﺷﻴﻮه ﺧﺮوج. 2. ارزش ﺣﺎﺻﻞ. روﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮد و ارزش.

ﺑﺎزرﮔﺎ ﯽ ﺪ - دانشگاه تهران

https://jibm.ut.ac.ir/article_65790_65e5555bf02397b101cc56799d70a623.pdf

ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ. ﻛﻨﻴﻢ آﻳﺎ. داده. ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻌـﻴﻦ ﻛـﻪ در ﻓﺮﺿـﻴﻪ. ﻫـﺎ آﻣـﺪه اﺳـﺖ. ،. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ. ﻲ دارد. ﻳﺎ ﺧﻴﺮ. ؛. از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗ. ﻳﻴﺄ. ﺪي ... ﺗﺎﺋﺴﻮ، ﻣﻮﻧﻜﻲ و ﭘﺎﺋﻮل. )2014(. درك ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ. 805/0. 114/6.

اصل مقاله 828.9 K - دانشگاه تهران

https://jte.ut.ac.ir/article_71340_884bc1da52a2121d2b79576ec58a15db.pdf

داري ﺑﺪون رﺑﺎ، ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎي ﻗﺮﺿﯽ ﺗﺴـﺎﻣﺤﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺣﺮﻣـﺖ ﻗـﺮض. ﺳﻮددآور (ﺑﺎ ﺑﻬﺮه) ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه ... ﻧﺪا. رد. ». ﺳـﭙﺲ. اﻓﺰود: «. رﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮط ﺳﻮد در ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣـ. آﯽ. ﺪﯾـ. و ﺷـﺮط آن را ﻓﺎﺳـﺪ. ﯽﻣ. ﮐﻨﺪ .».

اصل مقاله 282.25 K - دانشگاه تهران

https://jrd.ut.ac.ir/article_22231_a699dcafe288094458bd3dfbf3ab501a.pdf

ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ . ﻫﻤﺴﺎﻻﻥ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻗﻮﻱ. ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪﻩ. ﻫﺎﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. (. ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﻲ، ... ﻫﺎﻭﻛﻴ. ﻨﺰ ﻭ ﻛﺎﺗﺎﻻﻧﻮ،. ؛ 1992. ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ،. 1384. ؛ ﻧﺠﻔﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ،. 1385.

ﻭ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﺁﻥ « ﻣﺠﺎﺯ - دانشگاه تهران

https://jalit.ut.ac.ir/article_30325_7703b4486b51610467b50b651aad47ad.pdf

19 اکتبر 2011 ... ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻔﺮﺩ ﻣﺮﺳﻞ،. -2. ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻔﺮﺩ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﻱ،. -3. ﻣﺠﺎﺯ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﺮﺳﻞ،. -4. ﻣﺠﺎﺯ. ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﻱ . -. ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻔﺮﺩ. ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻔﺮﺩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻟﻔﻆ ﺩﺭ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻭ.

اپی کمپلکس - دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://gsia.tums.ac.ir/Images/Download/18560/%D8%A7%D9%BE%DB%8C_%DA%A9%D9%85%D9%BE%D9%84%DA%A9%D8%B3.pdf

كوكسيديا. Coccidia. کوکسیدیاها. :از. شاخة. اپی. کمپلکسا. دارای. تکثیر. جنسی. و. غير. جنسی . نتیجه. تکثیر. جنسی. تولید. فرم. مقاوم. ووا. سيست. بعضی. تک.

PDF 2.39 MB - اللغة العربیة وآدابها - دانشگاه تهران

https://jal-lq.ut.ac.ir/article_23643_78fc6cad3aa018071318e6fdb83a072b.pdf

شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم (الطويل). دلم. أبن الفارض، ۱۳۸۲ - ۱۹۶۲م: ۱۴۰). وقد وصل شاعرنا في هذه القصيدة المشحونة بالمصطلحات الخمرية، ...

3-3126 - دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://www.tums.ac.ir/1393/01/05/Rasouli%20nasab.pdf-mpourmand-2014-03-25-09-31.pdf

شناسایی گونه های نوکاردیا ایزوله شده از خاک تهران با استفاده از ویژگیهای فنوتیپی ... لیزوزیم براث، هیدرولیز اسید آمینه های زانتین، تیروزین، هیپوز انتین و ...

ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﺜﺮ ﺧﻄﺎﺑﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺑﻼﻏ - دانشگاه قم

http://jls.qom.ac.ir/article_725_ea8ac0377456e39772d553f33d6c7372.pdf

10 مارس 2016 ... اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ آﻣﻮزه. ﻫﺎي ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ. -. ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ﻣﻮﻟﻮي ﺳﺎزﮔﺎر اﻓﺘﺎده اﺳﺖ. از ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻼت ﺧﻄﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺳﺶ. و اﻣﺮ از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺴﺎﻣﺪ در ﻧﺜﺮ. ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ. ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. واژه. ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي: ﻣﻮﻟﻮي،. ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ.

نور مختلف های شدت در رز گل رقم دو ای روزنه رفتار مطالعۀ - دانشگاه تهران

https://jci.ut.ac.ir/article_54777_1810c699fe0a4129f47990d9ca4e08fb.pdf

های. مختلا. نور. بر. رفتار. روزنه. ای. دو. رقم. رز. تحت. شرایط. گلخانه. ای. بررسی. شد . تیمارها. شامل. شدت. هاای. ناور ... ویوتگ انتین. 2. مرباو. باشاد. کاه. در. شادت. ناور.

فایل جامع سخنرانی های برگزار شده - دانشگاه تهران

http://quran-conf.ut.ac.ir/document/Final%201.pdf

آﻣﻮزه ﻫﺎي ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ (داﺷﺘﻦ ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲ آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ) ... ﺷﻨﺎﺧﺖ، در ﺣﻤّﺎم از اﻳﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ او را ﻛﻴﺴﻪ ... ﻢﻴﻨﻛ ﻲﻤﻧ ﻞﻤﻋ نآ ﻖﺒﻃ ﻲﻟو ﻢﻴﻧاد ﻲﻣ ﻲّﺘﺣ ﺎﻳ ﻢﻴﻨﻴﺑ ﻲﻣ و ﻢﻳﻮﻨﺷ ﻲﻣ ار يﺰﻴﭼ.

تقويم سال ۱۳۹۸ هجري شمسي - دانشگاه تهران

https://calendar.ut.ac.ir/Fa/News/Data/Doc/Calendar%201398-Full.pdf

ﻓﺮوردﻳﻦ. 1398. ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ. ﻣﻄﺎﺑﻖ. 14. رﺟﺐ. 1440. ﻫﺠﺮي ﻗﻤﺮي و. 21. ﻣﺎرس. 2019. ﻣﻴﻼدي. ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﺔ. 704 ... اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. روﻳﺪاد ﻧﺠﻮﻣﻲ.

اصل مقاله 762.08 K - مطالعات جامعه شناختی - دانشگاه تهران

https://jsr.ut.ac.ir/article_56274_da6890a65acc3ed9ab0a4181ec06cf59.pdf

نقل در كولسترا و باس،. 2009. (. اينترنت را ابزاری می. داند كه به كاربر اين اختيار را می. دهد كه برخالف دوره. ی. رسانه. های پخش. وسيع، به. طور شخصی بتواند بر فرآيند ...

اصل مقاله 578.3 K - پژوهشهای علوم تاریخی - دانشگاه تهران

https://jhss.ut.ac.ir/article_72911_43b078529a22ff1b8958da03f649ac84.pdf

فداکار را شاهنشاه و سایر آنها را تیمسار سپهبد شاهبختی اعطاء کردند. )آذرآبادگان،. 26. آذر. 1329. 2: (. همچنین شاه به دیهیم نشان آذرآبادگان، شجاعت و لقب. » سرباز فداکار.

Apex L - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

http://wtiau.ac.ir/file/download/page/1564914630-bazijoo-4.pdf

Spider-man بررسی انیمیشن ... پـس از ثبـت نـام و تهیـه عکـس از شـرکت کننـدگان، برنامه ریـزی قرعه کشـی، جـدول زمان بندی برگـزاری ... Into the Spider-Verse. 34.

ﻓﺘﺢ اﻟﻪ ﻧﺠﺎﺭﺯاﺩﮔﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮاﺩﮔﻰ اﺳﺘﺎﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﻣ - دانشگاه تهران

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/najarzadegan/pdf/

19) ﻓﺘﺢ اﻟﻪ ﻧﺠﺎﺭﺯاﺩﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺻﻔﻮﻯ. "ﻣﺘﻦ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺣﺰﺏ ﻣﻔﺼﻞ ﺳﻮﺭﻩ ﻫﺎﻯ ﻕ ﺗﺎ ﻧﺎﺱ." ﻗﻢ: ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ، 1398. 20) ﻓﺘﺢ اﻟﻪ ﻧﺠﺎﺭﺯاﺩﮔﺎﻥ. "ﻋﻠﻮﻡ ﻗﺮﺁﻥ 2: ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻯ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻯ ﻗﺮﺁﻥ.

اصل مقاله 530.67 K - مدیریت سرمایه اجتماعی - دانشگاه تهران

https://jscm.ut.ac.ir/article_63153_96ea7abb5265f3ab0b0c9723d538738f.pdf

بدین ترتنب مهرح می. شود که مدل بومی سرمایة اجتماعی بترای تحقتق اهتداک اقتصتاد مقتاومتی. چگونه است؟ مبانی نظری و پيشينة تحقيق. متون نظری پژوهش در دو بخش ...

اصل مقاله 300.26 K - مجله تحقیقات دامپزشکی - دانشگاه تهران

https://jvr.ut.ac.ir/article_24697_3d2080c1438d6c5cf2e00116d6ec0bf9.pdf

گروه شامل ۳ تکرار) در سن ۲۱روزگی از طریق خوراندن ۲۵۰۰۰۰ اووسيست آیمریا تنلا به ازای هر جوجه، به کوکسیدیوز آلوده شدند. یک گروه ۱۵ تایی. از جوجه ها به عنوان شاهد ...

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تهران

https://www.unodc.org/documents/islamicrepublicofiran/publications/Sub-programme2Documents/17may2015Charactristics_refer_to_the_SWO.pdf

كنند و سطح متادون را به ميزان بسيار بهاالتر از حهد. قبهل آن. مي. رسانند . اين حركت باعث مي. شود تا در صورت لغزش فرد معتاد و احياناً تزريق هروئين و يها. سوءمصرف مواد ...

راهنمای آموزشی مندلی - پردیس علوم - دانشگاه تهران

https://science.ut.ac.ir/documents/87783575/94754034/mendeley-help-compressed.pdf

Tools. رفته و پالگین مربوط. به نرم. افزار. Word. را نصب کنید. بعد از دریافت این پیغام روی دکمه. OK. کلیک کنید و فایل کار پژوهشي خود را. باز کنید و شروع کنید ...

العوارف معارف المعارف عوارف مة ترج - ادب فارسی - دانشگاه تهران

https://jpl.ut.ac.ir/article_73651_09f93f11b1eaeb78ac7f595b9e07c4ed.pdf

عوارف. المعـارف. ابوحفص شهاب. الدّين. عمر. سهروردی عالوه بر طرح مبانی سلوک عرفانی. ،. به بیان. حدّ و مرز. و جوانب مثبت و منفیِ هر دستور صوفیانه می. پردازد. و از. اين.

انتخابرشته گروه آزمايشي علوم رياضي و فني - دانشگاه تهران

https://academics.ut.ac.ir/file/download/page/1580123371-1-riyazi-final-1398.pdf

بخش.دوم-.آشنایی.با.مقررات.انتخاب.رشته...................................16. بعضي.از.شرايط.آزمون.سراسري،.مهم.براي.انتخاب.رشته.................................16. آشنايي.با.سهمیه.هاي.

ﺗﻘﻮﻳﻢ رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ 1399 ﺳﺎل - دانشگاه تهران

https://ut.ac.ir/assets/209c2c19/statics/Calendar_1399-Full.pdf

ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ رﺳﻤﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان. ﺳﺎﻋﺖ. 7. و. 19. دﻗ. ﻴ. ﻘﻪ. و. 37. ﺛﺎﻧ. ﻪﻴ. روز ﺟﻤﻌﻪ. 1. ﻓﺮورد. ﻦﻳ. 1399. ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ. ﻣﻄﺎﺑﻖ. 25. رﺟﺐ. 1441. ﻫﺠﺮي ﻗﻤﺮي و. 20. ﻣﺎرس. 2020. ﻣﻴﻼدي.

اصل مقاله 212.78 K - مطالعات نقد ادبی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ...

http://padab.iauctb.ac.ir/article_511203_2d143b9b9be0c0ab4c70bab2a89113b8.pdf

دیوان ابو نواس به روایت حمزه اصفهانی یکی از یازده روایت معتبر شعر ابو نواس است، که در کنار روایت ابو ... وهک من قصف بنداز تخلصني كيف التخلص لیمن طيز ناباز.

مدل اعتباربخشی بیمارستان دوستدار کودک - دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://www.tums.ac.ir/1398/05/03/7.pdf-mosadeghrad-2019-07-25-11-41.pdf

25 آوريل 2019 ... ﻣﺪل اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﺳﺘﺪار ﮐﻮدك. 63 http://tumj.tums.ac.ir. Tehran Univ Med J (TUMJ) 2019 April;77(1):63-8. ﻣﺪل اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﺳﺘﺪار ﮐﻮدك.

گرا در زبان فارسی: رویکردی کمینه ۀ مجهول ل مسئ چکیده ... - دانشگاه تهران

https://jolr.ut.ac.ir/article_56604_7e7d0fc921030d97760ff73900ae0831.pdf

وجود ساخت مجهول. همواره. از موضوعات مباحثه. برانگیز در نحو زبان فارسی بوده است. در سنت. دستورنویسی و نیز اغلب تحلیل. های زبان. شناختی. ،. توالی اسم مف. عول فعل ...

ﺣﺴﻴﻦ ﺗﻘﺪﺱ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮاﺩﮔﻰ اﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻰ - دانشگاه تهران

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/htaghaddos/pdf/

1) ﺩﮐﺘﺮﻯ, 1389, ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺳﺎﺧﺖ - ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻋﻤﺮاﻥ, ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﻟﺒﺮﺗﺎ. 2) ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ... 6) Lei Z. , Han S. , Bouferguene A. , . , Hermann U. & Al-hussein M. (2015) . Algorithm for ...

из-за по در زﺑﺎن روﺳﻲ و ﻫﺎي ﺳﺒﺒﻲ ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﺔ وﻳﮋﮔﻲ - دانشگاه تهران

https://jflr.ut.ac.ir/article_53769_bc9c5518b4e6a10ab474fd89845070fe.pdf

زﺑﺎن روﺳﻲ . واژه. ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. : ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ، زﺑﺎن روﺳﻲ، ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل، وﻳﮋ. ﮔﻲ ﺳﺒﺒﻲ، изeза. ، по ... روﺳﻲ ﺑﻪ. ﺣﺴﺎب. ﻣﻲ. آﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ. دارد . در. اداﻣﻪ.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.