سیستم های پرتودهی گاما برای سترون سازی با پرتو - سازمان انرژی اتمی

سازی، فراورده. های سالمت. پرور، سترون. سازی. پژوهشگاه علوم و فنون هسته. ای. رده. بندی کنگره ... کون ................................ ................................ ....................... 211. 11. -2. -1. چسب ... (1994). [7] SADAT, T., HUBER, T., E-beam — a new transfer system for ... ی آبکی اطراف مولکول ... دهد ماجنا هام ای هتفه نیدنچ یارب ار یدایز تابساحم ،دیفم. 1.

سیستم های پرتودهی گاما برای سترون سازی با پرتو - سازمان انرژی اتمی - وثائق ذات صلة

سیستم های پرتودهی گاما برای سترون سازی با پرتو - سازمان انرژی اتمی

https://www.aeoi.org.ir/portal/file/?270829%2F%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-....pdf

سازی، فراورده. های سالمت. پرور، سترون. سازی. پژوهشگاه علوم و فنون هسته. ای. رده. بندی کنگره ... کون ................................ ................................ ....................... 211. 11. -2. -1. چسب ... (1994). [7] SADAT, T., HUBER, T., E-beam — a new transfer system for ... ی آبکی اطراف مولکول ... دهد ماجنا هام ای هتفه نیدنچ یارب ار یدایز تابساحم ،دیفم. 1.

دانلود کتاب رادن - سازمان انرژی اتمی

https://www.aeoi.org.ir/portal/file/?271105%2F%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%86.pdf

های. ناش. ي. از سرطان ر. هي. به. علت استنشاق. گاز. رادُن. در. فضای. بسته. بوده است. در برخي ... 274 ـ 282 (1994). ... مقدار معيني از مواد آبکي در جريان ضايعات بيرون آ. مده ... شامل دو آشکارساز. نيمه. رسانای. حساس. به. ذرات. آلفا. از جنس. ليس. ي. کون. است ... تازيهجت. تظافح. يسفنت. دياب هدافتسا دروم. لقادح. ره. هس. کي هام. ،راب. هب. هليسو. ی.

نشیمنگاه - یاتاقان - مدل سازی سیستم کامل روتور - مدل سازی در مهندسی

https://modelling.semnan.ac.ir/article_1753_0cd3b0bebd76f923000574cfcd22a619.pdf

صلب،. ی. اتاما ،. ساخسار ن. ی. منگاه. و تعل. قی. مابل تقت. می. اس . اغلب به. ید. ل. چی. ی. دگ. ی. ها. ی. م ل د در ا. نی. یس. تسم،. از اث ار ب خ. ی. * ت ا لس ونیش ن یتنده متو ل:.

انرژی اتمی

http://www.aliafzalsamadi.ir/content/Energie%20atomique.pdf

دﺳﺘﻪ اول را ﻣﻴﻨﻮﻛﺲ. Mgnox. ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ . اﻳﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ آﻟﻴﺎژ. ﻣﻨﻴﺰﻳﻤﻲ. اﺳﺖ. ﻛﻪ. ﺟﺪار. ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ از آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . دﺳﺘﻪ دوم ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫ. ﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪ. ة. آﻧﻬﺎ. ﮔاز. ﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ و ﻧﺮم ﻛﻨﻨﺪ.

96 نتیجه دانش پژوهان دبیرستان انرژی اتمی ایران در کنکور سراسری سال

http://aehighschool.com/userfiles/files/4/Konkoor-96.pdf

نتیجه دانش پژوهان دبیرستان انرژی اتمی ایران در کنکور سراسری سال. 96. ردبف. نام خانوادگي. نام. رشته. ادبیات. عربي. دیني. زبان. ریاضي. فیزیک. شیمي. زیست.

1397 نتیجه ی نهایی کنکور سراسری دانش پژوهان دبیرستان انرژی اتمی ...

http://aehighschool.com/userfiles/files/Konkoor-97.pdf

نتیجه ی نهایی کنکور سراسری دانش پژوهان دبیرستان انرژی اتمی در سال. 1397. ردیف. نام. نام خانوادگی. رشته. ادبیات. عربی. دینی. زبان. ریاضی. فیزیک. شیمی. زیست.

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(31 اکتبر 2003)

https://www.cbi.ir/page/9318.aspx

31 اکتبر 2003 ... ﻣﺮﻳﺪﺍ، ﻣﮑﺰﻳﮏ ﺟﻬﺖ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ. ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﻬـﻢ ﺩﺳـﺎﻣﺒﺮ. ٢٠٠٥. ﻣـﻴﻼﺩﻱ. (. ١٨. ٩/. /. ١٣٨٤. ﻫﺠﺮﻱ ﺷﻤﺴﻲ. ) ﺩﺭ ﻣﻘﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ. ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ . ٢. ـ ﺍﻳﻦ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ...

انرژی زمین گرمایی 2 - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

http://www.pseez.ir/pseez_content/media/image/2018/01/26989_orig.pdf

مي پذیرد:یک مبرد که دائما در س یکل به جریان در مي. آید،تبخیر مي شود و ... کالس2)میانه(:پیاده رو ها وخیابانهای پر تردد ... منطقه بیرجند – فردوس *. منطقه تکاب ...

سازی سازی و بومی المللی بین - Tehlug.org

http://tehlug.org/presentations/92_08_07_internationlization_localization.pdf

آ أ ؤ. إ ئ. ا ب. ة ت ث ج ح خ. د. D0 ذ ر ز س ش ص ض × ط ظ. ع غ. ـ ف ق ك. E0 а ل в. م ن. ه و з и й к л ى ي о п. F0 ً ٌ ٍ َ ф. ُ ِ ÷. ّ щ. ْ ы ь. ے. -. Windows-1256 Character Table ...

فقه آسان در پرتو كتاب و سنت به صورت سؤال و جواب

https://books-library.online/files/books-library.online_noo002d06f616a7461e5dce9a-62488.pdf

ﻓﻘﻪ آﺳﺎن. در ﭘﺮﺗﻮ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ. ﻪﺑ. ﺻﻮرت ﺳﺆال و ﺟﻮاب. ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه از ﮐﺘﺎب. « اﻟﻔﻘﻪ اﳌﻴﴪ. ﰲ. ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ. » ﺗﺄﻟﯿﻒ. : ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. اى از ﻋﻠﻤﺎء. (ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ. 471. ﺳﺆال و ﺟﻮاب). ﺗﻬﯿﻪ. و ﺗﺮﺟﻤﻪ. : ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮار اﺳﻼم.

حقوق و آزادی های اشخاص در قانون اساسی افغانستان در پرتو اسناد بین المل

http://www.hoqooq.eu/najmanmasudi-150215.pdf

آ ات و. ستتتای حالاتی ک. ه حیات و. آستتتایش عامه را تهدید کند. ،. از. وجایب ملی. هت ا غا می ... ی حکم به ستتتتتلب حیات کستتتتتی می کند ... استاس انستا بود و.

دانلود انرژی خورشیدی 2 (pdf 4278kb )

http://www.satba.gov.ir/suna_content/media/image/2012/10/1737_orig.pdf

نیروگاههای خورشیدی با استفاده از متمرکز کننده خطي سهموي)Parabolic trough(. * نیروگاههای خورشیدی ... خنك شدن سريع و انجماد وجود ندارد و بسیار قابل اعتماد. و قابل اس تفاده در ... انرژی الزم است. افزايش عملكرد سیستم فتوولتائیك و زمان کاربرد *.

سیستم یکپارچه مالی فراز - Tinet.ir

https://tinet.ir/files/fa/news/1398/10/28/261_982.pdf

ثبت. دفاتر. قانونی. را. به. ساده‌ترین. روش. ممکن. برای. شما. فراه. م. می‌کند . •. عملیات. پرحجم. پایان. سال. مالی. را. به. صورت. اتوماتیک. انجام. می. ‌دهد . •. سیستم. دو. دفتره.

سنگ های سیستم ادراری - European Association of Urology

https://uroweb.org/wp-content/uploads/EAU-Guidelines-Urolithiasis-Persian-Chapter-17.pdf

CRP. A. اگر مداخله جراحی مدنظر است تست های انعقادی )PTT INR(. آزمایشات اولیه ادراری برای مریض غیر اورژانسی. تست های ... Variations between two 24-hour urine collections in patients ... Stone Disease 1st Annual International Urolithiasis Research Symposium, ... تجزیه و تحلیل حاصل از کارآزمایی های BPH با شاهد دارونما. نشــان داد ...

اصل مقاله 659.23 K - مدل سازی در مهندسی

https://modelling.semnan.ac.ir/article_3045_9f1f84ac17e2f0fd9c3ec39d7c3b31a8.pdf

نشان داده شده است( نشان می دهدد همانترنه ه. در ايم ش ل دي. ده می شرد، با افزاي نلتا دريم، دمای. ترانزيستررها افزاي می يابدد اما در. SW-DG. ايم افزاي. دما به علت استهاده از ...

سیستم مدیریت ایمنی بهداشت کار محیط زیست

https://abu.ut.ac.ir/documents/83901321/98999458/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%85

قانون مورفی. : هر اشتباهی ممکن است به وجود آید. *. فلسفه مورفی. : لبخند بزن ... انجام. کار. : مطابق. با. استانداردها. و. قوانین. جاری. کشور. و. مستندات. مجامع. بین. المللی ...

نگهداریوتعمیر سیستم های سرمایشی وگرمایشی ... - مهندس ایران

http://dl.mohandes-iran.com/mekanik/book/Sistem%20sarmayeshi%20garmayeshi.pdf

به سـیم کشـي، نصـب موتورها و المنت ها،شناسـاندن ریمـوت به میکروسـاخت دمنده مکاترونیکيپودمـان دوم: بـا ... کنتـرل وسـایل بـه امـری فـوق العـاده مهـم تبدیـل شـده و در عرصه هـای گوناگـون علمـی و صنعتی ... A shaded-pole motor is a small squirrel-cage motor in which ... Synchronous motor(M1). R3 ... extremely strong borosilicate glass.

های دارورسانی هدفمند ها و سیستم ترین مکانیسم مروری بر مهم

http://sjoapb.journal.qom-iau.ac.ir/article_524325_b5a3f3338038379fdcb7483fe6bd2a45.pdf

ها و. سیستم. های دارورسانی هدفمند. مقدمه. دارورسانی هدفمند در اصطالح مجموعه. فعالی. ت. هایی است که منجر به تجمع مواد دارویی در. یک منطقه خاص از بدن می. شود . بسته به محل.

مثال هایی از شبیه سازی - فصل دوم

http://webpages.iust.ac.ir/momeni/courses/Simulation-2.pdf

اًشخبة. ثبٍ. وٌبر. ّن. لزار. دادى. سؼذادی. اس. آًْب. ) هشٌبست. ثب. دلز. هَرد. ًیبس. ٍ(. لزار ... سصبدفی. اًشخبة. ٍ. سوز. چخ. هویش. لزار. دادُ. سبٍ. دٍ. رلن. اػطبر. آى. را. ثزای. هثبل.

1 دستورالعمل آزمایشگاه تبدیل انرژی - دانشکده برق شریف - دانشگاه ...

http://ee.sharif.edu/~kaboli/Lab%20Manual%2096%2012%20%2005.pdf

حداکثر مهلت تحویل گزارش، یک هفته پس از انجام آزمایش خواهد بود. 22. (. نمره نهایی ... سرو موتور مورد استفاده در آزمایشگاه به همراه موتور القایی سه فاز. 4-. کنترل کننده.

ﭘﺮواز ﺑﺮ روي - ﮐﻨﺶ ﮐﺎﺋﻮن در ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﻫﻢ ﻃﯿﻒ ﺟﺮم ﻧﺎورداي - پژوهش سیستم های ...

http://jrmbs.scu.ac.ir/article_14830_46f6cc8ecd66e42d0b22d0e9c2872006.pdf

ﻫﺎي. ﺑﺰرگ. GeV/c). ~. (PLab. ،. ﺳﻬﻢ ﻓﺮآﯾﻨﺪ دو ﺑﺮﻫﻢ. ﮐﻨﺸﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ. ﭘﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در داﻣﻨﻪ ﺑﺮﻫﻢ. ﮐﻨﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا ... ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ. (. 1405). Λ. ، π. Σ. اﺳﺖ [. 52-19.

راهنمای جیبی نصب و اجرای سیستم های ساخت و ساز خشک کناف - knauf.ir

https://www.knauf.ir/wp-content/uploads/2016/01/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D8%A8%DB%8C.pdf

( نامیده می شوند.Runnerشکل، رانر ). صفحات روکــش دار گچي در یک یا چند. الیه، به وسیله پیچ مخصوص بر روي آن ها. نصب مي شوند. درزهاي بین این صفحات. به وسیله نوار ...

تحلیل پایداری کنترل ادمیتانس سیستم سرونیوماتیک توانبخش پا

http://mme.modares.ac.ir/article-15-9718-fa.pdf

دینامیک سیستم، استراتژی کنترل ادمیتانس برای سازگار نمودن تعامل عملگر با کاربر به کار ... کیفیت فیزیوتراپی را در مقایسه با استراتژی های توانبخشی کلاسیک افزایش ... با قطر پیستون میلی متر و کورس میلی متر می باشد که توسط دو.

بررسی رابطه فرم ساختمان های مسکونی با میزان مصرف انرژی آنها در ...

https://necjournals.ir/article-1-795-fa.pdf

سػبًذى. هجوَع. اًشطی. تبثـا. ی. خَسؿیذی. دسیبفتی. دس. هٌبعك. ثب. ػشم. جغشاف. بی. یی. ون. اػت. اضکال مستط. یلی. یث. ـتش. هغبلؼبت. ثِ. هغبلؼِ. ییتغ. شات. ؿىل.

شاخص های انرژی در صنعت لاستیک ( تایر و تیوب ) - منطقه ویژه ...

http://www.pseez.ir/pseez_content/media/image/2018/01/27103_orig.pdf

الاخر الى اخرى. |. بلوتو). بدنه بدنياك، تتوفر له او. پال. سازمان بهره وری انرژی ایران. (سابا) ... بازگرداندن آب خروجی بلادر پرسهای پخت وبنبوری میکسر. به استخر آب ...

نظامی و ابعاد سیاسی الملل بین حقوق ی فسیلی ها انرژی امنیت

https://press.ut.ac.ir/bfile?__file=MzM2OTYzNjU2RDY4NzMyMDZENjY

ٲحسٸزقسٴ. تٗط. ٝڂ. زظز. ڀ. ڂزض. ڂځب. تٷٽب. ثٻ. ٸرٹز. زٸ. ٦كت. ڂځ. ب. ټٹاپ. ٳبڃ ............ 204. ثٷس. چٽبضٰ. : ٲحسٸز. قسٴ. ٢ٯٳطٸ. زظز. ڀ. ڂزض. ڂځب. تٷٽب. ثٻ.

ListView در اندروید با کالس list پیاده سازی

http://www.tahlildadeh.com/UserControls/CNTDL.aspx?Type=ARTA&ID=8120

adapter. با پیاده سازی پیش فرض ارائه می دهد که مهم ترین و پرکاربردترین آن ها به شرح ... <ListView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android".

طراحی سیستم هوشمند فازی امتیازدهی در نظام پیشنهادها ای فارس( )مطالعه م

http://www.roshdefanavari.ir/WebUsers/rf/UploadFiles/OK/1397040692927112998-F.pdf

در این مقاله ضمن معرفی شرکت برق منطقه ای فارس و نظام پیشنهادها، با استفاده از استنتاج فازی، یک. سیستم هوشمند تصمیم یار امتیازدهی به پیشنهادها طراحی و پیاده ...

لیزر حالت جامد خود - پژوهش سیستم های بس ذره ای - دانشگاه شهید چمران اهواز

http://jrmbs.scu.ac.ir/article_13343_ec3f9384a01ba206eaec76dd82e0bb79.pdf

نمادگذاری رابرت بوید. ] 16. [،. میدان الکت. ریکی را. می. توان به. صورت زیر ... 3. بازده پرتو هماهنگ دوم پیشرو را. بر. حسب. فاصله د. ر راستای طول كریستال، برای توان.

مدل سازی هیدرولیکی شبکه آتش نشانی یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ...

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2085-fa.pdf

آب در ﺷﺒﻜﻪ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ ﻧﻴﺮوﮔﺎه. ،ﻫﺎ. ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ درﺳﺖ. ﺳﻴﺴﺘﻢ. آﺗﺶ. ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف. ﻣﺪل. ﺳﺎزي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺷﺒﻜﻪ آﺗﺶ. ﻧﺸﺎﻧﻲ در ﻳﻚ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎراﻳﻲ ...

بهینه‌سازی شرایط استخراج اینولین از ریشه بابا آدم به کمک روش سطح ...

http://jmp.ir/article-1-485-fa.pdf

14 آوريل 2010 ... در ﺻﻨ. ﻌﺖ. ﻏﺬا ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه. و. اﻣﻜـﺎن ﺑﻬﺒـﻮد ﺧـﻮاص ﺗﻐﺬﻳـﻪ. اي را در ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠـﻒ. ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ .]10 [ﻛﻨﺪ. در واﻗﻊ اﻳﻨﻮﻟﻴﻦ ... دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨـﻪ. اﺳﺘﺨﺮاج آﺑﻲ اﻳﻨﻮﻟﻴﻦ از. رﻳﺸﻪ ﺑﺎﺑﺎ آدم. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺳـﻄﺢ. ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ ... اﺳﺘﺨﺮاج، ﺳﻪ ﺳـﻄﺢ، ﺳـﻪ. ﺑﻠﻮك و ﺷﺶ ﺗﻜﺮار در ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺮح.

سازی شده در نظام حقوقی اسالم نسب طفل شبیه - ندای صادق

http://flj.isuw.ac.ir/article_2315_e24326ae53ebc591994267d760a2f437.pdf

طفل ضث. ِی. ساظ. ی. ضسُ است. زض ا. ی. ي ضاستا،. تَلیسهخل. رٌس. ی. تا هٌطأ زٍگاًِ ... ي، رَاظ ضث. ِی. ساظ. ی. زض. چاضچَب ضاتطِ ظٍر. ی. ت. ی. ا ذاضد اظ آى. ًیع. هططح ه. ی. ضَز.

مونتاژ و دمونتاژ اس ـ ام ـ دی و مستند سازی - پایگاه کتاب های درسی

http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/97-98/105/C211276.pdf

2010. 2.55. 5.72. 2208. 1.90. 5.72. 3.25. 6.5. 1.0. 2512. 2.2. 5.5. MELF. 1.4 ... در مورد شماره سریال، ولتاژ تغذیه و CMOS و TTL آی سی های دیجیتال در سری ... برای كنترل دور موتور در این مدار عرض پالس اعمال شده به بيس ترانزیستور تغيير نموده است.

استفاده از کاپیولا-CVaR در بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری و مقایسه ...

http://qjerp.ir/article-1-838-fa.pdf

•vر üv ·ôw صw~ح‡ز. -. CVaR ùô. ‚fiح‰z üw• ِ{•ء. wŸû•ب‚ ùvْ—ء fl w Ÿب¶‚ ة∂}ح ث flù wz ¤jك. 1. Mean-CVaR. •وحِ ≈عë ù‡~. ¤vû‰ة ·w“™›vô باûِبŸ ·ِŒ™›vô ث'wŸ ...

بر پايدار سازی اسکاپوال هفته پروتکل ورزش درمانی مبتنی بر 6 ...

http://npwjm.ajaums.ac.ir/article-1-156-fa.pdf

موقعیت استخوان اسکاپوال، وضعیت قرارگیری سر، شانه و ستون فقرات توراسیک. در بیماران مبتال به ... ها به طـور کـامـل بـه ... را نشان دهد. بدين ترتيب اسکاپوال در وضعيت ... در اين تمرين فرد با خم کردن گردن چانه را به سمت قفسه سينه خود می. کشد.

بهینه‌سازی تولید نکتار پرتقال کم کالری با استفاده از استویوزید و ...

https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-2358-fa.pdf

ﺁﺑﻠﻮﺩ. ﺷﻤﺎﺭﻩ. ﻱ. 0B. ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻴﺸﺮ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﺒـﻮﺭ. ﺁﻥ ﺍﺯ ﺣﺪ. ﻓﺎﺻﻞ ﺩﻭ ﺧﻂ ﻭﻳﺴﮑﻮﻣﺘﺮ. ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ. ﮔﻴـﺮ. ﻱ ﮔﺮﺩﻳـﺪ. (. ۱۵. ). ﻭﻳﺴﮑﻮﺯﻳﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ. V=k )t-v(. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ. V. ﻭﻳﺴﮑﻮﺯﻳﺘﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.