اصل مقاله - سامانه مدیریت نشریات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ...

نشريه بررسي و در صورت دارا بودن مالک های الزم برای انجام بررسي های تخصصي ... ﺎﺑﮑﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ... Armstrong, N. and J.R. Welsman (1994). ... هﺎﻣ،. ﯽﻧاور ﯽﻤﺴﺟ ﺖﻣﻼﺳ زا يرادرﻮﺧﺮﺑ. و. ﻦﺘﺷاﺪﻧ. ﯽﺘﻠﮑﺳا و ﯽﺒﺼﻋ ،يﺪﺷر تﻻﻼﺘﺧا . ﻪﻟﺎﻘﻣ تﺎﻋﻼﻃا سﺎﺳا ﺮﺑ و ... نﺎﺘﺸﮕﻧا كﻮﻧ ﺎﺑ پﻮﺗ نداد.

اصل مقاله - سامانه مدیریت نشریات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ... - وثائق ذات صلة

اصل مقاله - سامانه مدیریت نشریات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ...

https://journals.ssrc.ac.ir/article_60_d963ce11fcf3c2f0e776d3a51f645ec2.pdf

نشريه بررسي و در صورت دارا بودن مالک های الزم برای انجام بررسي های تخصصي ... ﺎﺑﮑﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ... Armstrong, N. and J.R. Welsman (1994). ... هﺎﻣ،. ﯽﻧاور ﯽﻤﺴﺟ ﺖﻣﻼﺳ زا يرادرﻮﺧﺮﺑ. و. ﻦﺘﺷاﺪﻧ. ﯽﺘﻠﮑﺳا و ﯽﺒﺼﻋ ،يﺪﺷر تﻻﻼﺘﺧا . ﻪﻟﺎﻘﻣ تﺎﻋﻼﻃا سﺎﺳا ﺮﺑ و ... نﺎﺘﺸﮕﻧا كﻮﻧ ﺎﺑ پﻮﺗ نداد.

جغرافیا شماره 61 - سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه تبریز

https://journals.tabrizu.ac.ir/article_8117_0c43cf04f163b5d12383c9f7d4f97e8f.pdf

گسترش زبانه مونسون می باشند نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی این منطقه دارند. این. بارش ها با تغییرات دمای سطح آب در اقیانوس هند ارتباط دارند. در زمان بلوغ دوقطبی.

اصل مقاله 404.81 K - نشریات علمی دانشگاه

http://journals.pnu.ac.ir/article_5213_b67bb8fdd3bf3ede31c2f396800cfcec.pdf

بررسی آیات مربوط به نفخ صور در قرآن کریم نشان می دهد که در قرآن از سه نفخ صور متفاوت ... گوناگون در مقاطع زمانی آینده صحبت شده است. ... العروس من جواهر القاموس.

اصل مقاله (915.12 K) - نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین ...

https://jiba.tabrizu.ac.ir/article_7591_d8db2672f1fc05a920b44d05c8f024ef.pdf

ججججج. جججججج. جججججججججج. ج. مدیریت کسب و کار. های. بین المللی، سال اول، شماره. ،2. پاییز. 9317. م. قدمه. د. ر حال حاضر. تحوالت. بسیار زیاد. ی در. دانش مدیریت.

اوداز مدیریت ديلتی فصلىامه علمی چشم - چشم انداز مدیریت دولتی

http://jpap.sbu.ac.ir/article/download/28110/8601

22 ژوئن 2019 ... ذجطٌبٖ. ٚ پبیبیی ٘یع ثب آِفبی وطٚ٘جبخ. ثطضؾی قس . ٔمساض. آِفبی ثطاثط. ثبثب. 78. 0/. ثٝ. زؾت آٔس وٝ ٔٛضزتأییس اؾت. ثطای. تدعیٝ. ٚ.

بوست یبه ال تمب زن ماران یب در اضطراب و ی ... - نشریات علمی دانشگاه

http://journals.pnu.ac.ir/article_3703_86f30f8fee72ae3345e8743217dc50dc.pdf

تمب. ال. یبه. بوست. *. انیس خوش لهجه صدق. 1 .1. دکتر. ی. روان. شن. اس. ی. سالمت. )تاریخ وصول: 20. /. 20. /. 50 ... سنجی این پرسشنامه در یک نمونه. 34. نفری در ایران به ...

پنجم و ششم توسعه اقتصادی - نشریات علمی دانشگاه

http://journals.umz.ac.ir/article_2012_72718b71f135c39ae590b53d93bbdaa7.pdf

11 نوامبر 2018 ... هبیتا. ارتقاء و بهبود وضعیت. سکونتگاه. ها و کمک به. پایداری آنان از لحاظ. اجتماعی،. محیطی و تحقق. راهبرد سرپناه مناسب برای. همه. راهبردهای به ...

ﮔﺮي ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎ - نشریات علمی دانشگاه

http://journals.pnu.ac.ir/article_5873_6d59a5e6018688de4220b602bd3c1d3e.pdf

4 ژوئن 1997 ... ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺛﺮ. ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ. ﮔﺮي. ﺗﻮازن ﺧﻮد . 1. ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎدات ﺳﭙﯿﺪه دم. ، . 2. ﺣﺴﯿﻦ زارع. *، . 3. ﺳﺎرا ﭘﺎﺷﻨﮓ، . 4. ﺧﺪﯾﺠﻪ اﺑﻮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ،.

51 اهی اجرایی استان خوزستان اهی دستگاه دانشناهمژپوهش - سامانه مدیریت ...

https://www.km-kz.ir/FileManager/DownloadFile/ID/oXorRJ_SU3c/?fname=%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%3F

320. دقیقه بود که از نظر آماری اختالف معنی داری. بین دو گروه مشاهده نگ. ردید ). 10. 97. = p. (. میانگین دوز مورفین مصرفی پس از عمل درگروه. تزریق داخل مفصلی ). 03.

خرداد ماه - پژوهشگاه علوم انسانی

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/2/4/4967.pdf

می شوند و در بسته تون أعالی هستند که ما می توانیم در شيوه هاي. باور از خود اعمال ... را دارد تا تيل تثري ابتدایی اند آنها دارند. این است تند لارا ... تمام شد ۳ مرحله انجام تی کیو ... فراملی باشد، ولی در عین حال تائید نی نبوده حمایت از به وجود این. فروشنی ...

ی ر ﺪ و ﻮ ﻪ ا ﺼﺎدی و ﺶ - نشریات علمی دانشگاه - دانشگاه پیام نور

http://journals.pnu.ac.ir/article_5276_828cf62d4a79c725933f5a62827c11c9.pdf

18 مه 2015 ... ρ ρ δ. ﺣﺎل اﮔﺮ. ﺑـﺮ اﺳـﺎس. ﻣﻌﺎدﻟـﻪ. )2(. (و. )4. رواﺑـﻂ ﻣﺘﻨـﺎﻇﺮ ﺑـﺎ i θو qte i qte i eo i eo qte i eo. EC ρ ρ δ ... 132. -. 103. ). ﺑﻨﮕﺎه. ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﺑﺎزار ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪي. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ آﻧ. ﻬﺎ ﯾﻌﻨـﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺑـﺎزار ... اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . 4. Fiat Money ...

اصل مقاله 1.13 MB - مدیریت بازاریابی

http://jomm.srbiau.ac.ir/article_14039_f4a5552c3142bd0cd5824caabb19b0f7.pdf

[email protected] ... رفتاری. عمل. می. نماید . همچنین پژوهش بابین. 4. و. همکاران ). 2۰۰5. ( نشان داده است که ارزش لذت جویانه و. فایده گرایانه ... University, Tehran, Iran (Corresponding Author), Email: [email protected] **.

اصل مقاله 1.47 MB - فصلنامه علمی - پژوهشی طب توانبخشی

http://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1100520_8d84e74643611bbd7d1b504b8d464269.pdf

نیروهای کانسنتریک و اکسنتریک به عضالت اطراف مفاصل مخصوصأ عضالت کارپال رادیالیس و اکستنسور دیجیتورم، عضالت فلکسور. انگشتان و مچ دست می. شود.

مجله علمی پژوهان مقاله پژوهشی

http://psj.umsha.ac.ir/article-1-136-en.pdf

جهت ارزیابی صرف زمان فعل از 8 تکلیف تکرار بالفاصله، تکمیل داستان، تکمیل جمله 1، تکمیل جمله 2، ... Reading Impairment به افراد مبتال به اختالل خواندن.

اصل مقاله 1.09 MB - مطالعات مدیریت صنعتی

http://jims.atu.ac.ir/article_1978_9459706eb578895756be89b448155c5a.pdf

جا که صنایع ت لیدو در فضاو جدانی فعلی نا فشار راانتی. شدیدو رونرو هستند، داشت ط ت لید نا ندره. ورو ناال نراو کاه هزینه. ها امرو نسهیار مدهم. است. ) ه نگ. و کمرودی.

اصل مقاله 530.99 K - پژوهش های مدیریت عمومی

http://jmr.usb.ac.ir/article_3677_63bb1336043f36fe2a2ff86e4a3e058a.pdf

مدل کنترل راهبردی حاکمیت شرکتی در کشور ایران است. در این راستا از استراتژی تئوری داده بنیاد. کلاسیک از طریق کد گذاری باز، محوری و نظری به منظور تبیین ...

اصل مقاله 738.27 K - مدیریت منابع انسانی در ورزش

http://shm.shahroodut.ac.ir/article_1003_17ace36e2e0a5282fc76ff80574c3d65.pdf

غهبه بر موانع زباني، نگر. شي، ادراکي، فیزياي، محیطي، معناي. ي. و. فرهنگي؛ منجر به برلراري ارتباطات اثدربخش و. بالتبع. منطبق شدن معناي مورد نرر مربیان و ...

اصل مقاله 385.79 K - مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)

http://jmsd.atu.ac.ir/article_4979_e94a1aa04cf968cca80dfbdecf99e978.pdf

سازمانهای کارا به جمع آوری و تحلیل داده ها بسنده نمی کنند، بلکه از این. داده ها برای ... "هاور" در امریکا شکل گرفت و با طرح نظام بودجه بندی طرح و برنامه (PPBS) ( توسط.

اصل مقاله 839.26 K - پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

http://itvhe.areo.ir/article_109900_567a1112ab767eb57672a6fa63e92125.pdf

22 مه 2017 ... همـكاران )2015(، در پژوهـش خـود دریافتند كـه كنترل رفتار ... رابلـدو )2015( اسـتفاده شـد. ... رابلـدو و همـكاران )2015(، یعقوبی فرانی و همكاران )1394(،.

اصل مقاله 1.11 MB - مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)

http://jmsd.atu.ac.ir/article_150_bfab1c1fb178b8570e880b1d17020be5.pdf

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﻧﻮآوري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي آﻧﮑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ. ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮان در ... وﯾﻨﺘـﺮ. 7،. 2003. ) ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ . ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ. ﻫﺎردر ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﻧﻮآوري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ. ﺷﻮد. )1:.

اصل مقاله 3.73 MB - مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)

http://jmsd.atu.ac.ir/article_4636_5ecb918ea876a0a1067ad4c5c7c671bc.pdf

ترجمه و تلغيم: دكتر عجان الحسين ابراهیمی. عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. چکیده. تبلیغات کم هزینه ترین شیوه برای ارتباط با خریداران خارجی و ایجاد ...

اصل مقاله 1.25 MB - راهبرد مدیریت مالی - دانشگاه الزهرا

https://jfm.alzahra.ac.ir/article_3160_739db7b9d40414d4ffc6c4ac50692b24.pdf

78 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2011-2015 has been studied. The structural ... معنی. داری ندارد . حاجیها و قاسمپور فراهانی ). 1391.

اصل مقاله 530.67 K - مدیریت سرمایه اجتماعی - دانشگاه تهران

https://jscm.ut.ac.ir/article_63153_96ea7abb5265f3ab0b0c9723d538738f.pdf

بدین ترتنب مهرح می. شود که مدل بومی سرمایة اجتماعی بترای تحقتق اهتداک اقتصتاد مقتاومتی. چگونه است؟ مبانی نظری و پيشينة تحقيق. متون نظری پژوهش در دو بخش ...

اصل مقاله 2.17 MB - مطالعات مدیریت صنعتی - دانشگاه علامه طباطبائی

http://jims.atu.ac.ir/article_191_2ae16230b21c222d33c5cfb29082bf5b.pdf

ﺗﻌﻮﯾﺾ و در ﺟﻨﺲ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮد . -. ﺑﺮاي ﭼﻠﻮﮔﯿﺮي ... راﺑﺮت ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ. « ... ﺟﺪول ﺷﻤﺎره .4. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاي اﻟﮕﻮي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﭘﮋو. ﻫﺶ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ. X2 df. X2 ... 0/. دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻧﻮآوري ﺑﺎز. /09. 0. /02. 2. 001. 0/. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮآوري ﺑﺎز. /20. 0. /33.

عنوان مقاله: چکیده - فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه

http://jmdp.ir/article-1-2620-fa.pdf

وینتر. 1990. 1.متغیرهایمربوطفرآیندصورتبندیخطمشی؛2.متغیرهایمربوطبه ... موردنیاز است و باید جای دیگر مصرف شوند )آذر و دیگران، 278-280 ،1395(. بنابراین، با ...

متن کامل (PDF) - مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

http://jbums.org/article-1-2894-fa.pdf

يافته ها: ميانگين HD باتش الت و تو از این حالت ناشتا اور اسی حالت غیر ناشتا ۱۱. /. ۰۳ متر بوده ... هرگاه نتوان بدرستی ترکیب واسط PreA1c را حذف کرد. ارتباط معنی ...

فارم كوكسيد با آمپروليوم - مجله علمی پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-292-fa.pdf

30 نوامبر 2008 ... ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ داروﻫﺎي ﺿﺪ ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﺎل ﮐﯿﻢ. ﮐﻮﮐﺴﯿﺪ، ﻓﺎرم ﮐﻮﮐﺴﯿﺪ. ﺑﺎ. آﻣﭙﺮوﻟﯿﻮم و ﻣﻮﻧﻨﺰﯾﻦ ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ آﯾﻤﺮﯾﺎ ﺗﻨﻼ. در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ. ﺑﺎﺑﺎاﺣﻤﺪي اﺑﺮاﻫﯿﻢ. 1. *،. اﻓﺮا. ﺧﺴﺮوي. 2. ، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺷﻤﺴﯽ.

در ﻣﺤﺘـﻮاي اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﺳـﻮد و ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﺷـﺮﮐﺘﯽ ي وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ ﺑ - فصلنامه علوم مدیریت ...

http://journal.iams.ir/article_2_8cd2e898e260df867adbbe2ff23aa0ec.pdf

ﺑﺮاون،. 1999. ؛ ﻫﯿﻠﯽ و. واﻫﻠﻦ،. ). 1999. زﻣﺎﻧﯽ. ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﻮدﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ، ﺳﻮدﻫﺎي. ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﻧﺪازه. اي از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﮑﺎي ﮐ. ﻤﯽ دارﻧﺪ . ﻫﺮ ﭼﻪ.

اصل مقاله 1.17 MB - علوم و فناوری کامپوزیت

http://jstc.iust.ac.ir/article_22919_495f0a0a76481d80cf2195d3746fd5d5.pdf

تحلیل ارتعاش آزاد نانو ورق مركب مستطیلی هدفمند با استفاده از تئوری غیر محلی ... فرکانس طبیعی نانو ورق مرکب از تئوری الاستیسیته ی غیر محلی بر پایه ی ...

اصل مقاله 1.46 MB - علوم و فناوری کامپوزیت

http://jstc.iust.ac.ir/article_29906_d8374c72d90ee0b0264882b35940b1bf.pdf

12 ژوئن 2016 ... P.O.B. 14115-111, Tehran, Iran, [email protected] ... skins and a PVC foam core is investigated experimentally and also numerically.

اصل مقاله 600.4 K - پژوهشهای علوم تاریخی

https://jhss.ut.ac.ir/article_60646_6e1b986d67f2af2d38efa1f71ee01a73.pdf

... و خضر خود از موریسکوها بودند که پس از مدتی تحت امر سلطان. سلیمان قرار گرفتند و خضر لقب خیرالدین را از سلطان دریافت کرد. بارباروسا در زبان اهالی اسپانیا به.

اصل مقاله 213.25 K - فصلنامه علوم و فنون نظامی

http://www.qjmst.ir/article_26890_523be2ee76d407939666654dd480abcd.pdf

... ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﺮورت ﻫﺎ و اﺻﻮل دﻓﺎع ﻏﯿ. ﺮ ﻋﺎﻣﻞ و از. ﻃﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺟﻨﮓ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ و دﻓﺎع ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ. آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ اراﯾﻪ ﮔﺮدد. -1. ﺳﻮن ﺗﺰو ...

اصل مقاله 209.28 K - ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

http://journal.bpj.ir/article_523697_f7e67e303344237df5bd04a06059b7d3.pdf

ﯽ ﻣﺎدرا. ش ﮔﺮوﻫ. ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮز ... ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺗﻮرﻧﺲ ﺧﻼﻗﯿﺖ. ﻋﺒﺎرت. اﺳﺖ. از ﺣﺴﺎﺳ. ﺖﺑﻪﯿ. ﻣﺴﺎﺋﻞ،. ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ،. ﻣﺸﮑﻼت. و. ﺧﻸﻫﺎي. ﻣﻮﺟﻮد. در داﻧﺶ،. ﺣﺪس. زدن. و. ﺗﺸﮑﯿﻞ. ﻓﺮﺿﯿﻪ. ﻫﺎﯾﯽ. هدرﺑﺎر. اﯾﻦ. ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ،. ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و.

اصل مقاله 735.57 K - فصلنامه تخصصی علوم سیاسی

http://psq.kiau.ac.ir/article_541306_d7f7ca8f1b69f6a4414800338057daa2.pdf

شسص. وحدت. می. یابد. دولت. یاو. به. التین. CIVITAS. خوانده. می. شود. و. این. به. معنی. تکوین. و. ایجاد. همان. لویاتان. یاو. خداوند. میرایی. است. که. آدمیان. در. سایه. اقتدار.

دریافت مقاله - پرتال جامع علوم انسانی

http://ensani.ir/fa/article/download/214397

هي حکم کلی فقهی ينطبق على جزئيات كثيرة من أكثر في باب:۲۰. قاعده فقهی حکم کلی فقهی است که بر جزئیات بسیاری در بیشتر نی. یک باب منطبق می شود.

اصل مقاله 578.3 K - پژوهشهای علوم تاریخی - دانشگاه تهران

https://jhss.ut.ac.ir/article_72911_43b078529a22ff1b8958da03f649ac84.pdf

فداکار را شاهنشاه و سایر آنها را تیمسار سپهبد شاهبختی اعطاء کردند. )آذرآبادگان،. 26. آذر. 1329. 2: (. همچنین شاه به دیهیم نشان آذرآبادگان، شجاعت و لقب. » سرباز فداکار.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.