ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻣﺪل ﺑﺮآورد ﻧﺸﺖ در ﮐﺎﻧﺎل - پژوهش آب در کشاورزی

آزﻣﺎﯾﺶ. ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭼﻬﺎرﺳﻄﺢ اﯾﺴﺘﺎﺑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ، دو ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺜﻠﺜﯽ و ذوزﻧﻘﻪ. اي. ، در ﺳﻪ ﺗﮑﺮار اﻧﺠﺎم. ﺷﺪ. و ﻣﻘﺪار ﻧﺸﺖ. ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﺠﺮﺑﯽ واﺳﻨﺠﯽ ﺷﺪه ﻣﻮرﯾﺘﺰ، اﯾﻨﮕﻬﺎم، ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن، ﻣﻮﻟﺲ. ورس و ﯾﻨﯽ. دوﻣﯿﺎ، آﻓﻨﮕﻨﺪن و دﯾﻮﯾﺲ.

ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻣﺪل ﺑﺮآورد ﻧﺸﺖ در ﮐﺎﻧﺎل - پژوهش آب در کشاورزی - وثائق ذات صلة

ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻣﺪل ﺑﺮآورد ﻧﺸﺖ در ﮐﺎﻧﺎل - پژوهش آب در کشاورزی

http://wra.areo.ir/article_113677_53479937c58696dbd445aa0f7c4da139.pdf

آزﻣﺎﯾﺶ. ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭼﻬﺎرﺳﻄﺢ اﯾﺴﺘﺎﺑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ، دو ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺜﻠﺜﯽ و ذوزﻧﻘﻪ. اي. ، در ﺳﻪ ﺗﮑﺮار اﻧﺠﺎم. ﺷﺪ. و ﻣﻘﺪار ﻧﺸﺖ. ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﺠﺮﺑﯽ واﺳﻨﺠﯽ ﺷﺪه ﻣﻮرﯾﺘﺰ، اﯾﻨﮕﻬﺎم، ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن، ﻣﻮﻟﺲ. ورس و ﯾﻨﯽ. دوﻣﯿﺎ، آﻓﻨﮕﻨﺪن و دﯾﻮﯾﺲ.

اصل مقاله 839.26 K - پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

http://itvhe.areo.ir/article_109900_567a1112ab767eb57672a6fa63e92125.pdf

22 مه 2017 ... همـكاران )2015(، در پژوهـش خـود دریافتند كـه كنترل رفتار ... رابلـدو )2015( اسـتفاده شـد. ... رابلـدو و همـكاران )2015(، یعقوبی فرانی و همكاران )1394(،.

کشور زدایی کشاورزی و افزایی کشاورزی سایۀ در آب ... - توسعه محلی

https://jrd.ut.ac.ir/article_74470_abdbb3ddc9a9eea9206e89e815479dc1.pdf

9 آگوست 2017 ... Volume 11, Issue 1 - Serial Number 20, Spring and Summer 2019 ... افزایش درآمدهای نفتی، سبب سرازیر شدن نیروی کار و سرمایه از بخش ... Mohsen B. Mesgaran, Kaveh Madani, Hossein Hashemi, and Pooya Azadi(2017) Iran's ...

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت دوﻟﺖ از ﭼﻬﺎر ﮐﺎﻧﺎل اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﯽ ﮔ

http://official.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/File/tavol/amuzesh/mordad94/marahelgardesh.pdf

ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ در ﺳﺎل ﺑﻮدﺟﻪ اي ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ... ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻮق ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد. PPBS.

از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﺠﺮﺑﯽ در

http://www.jdem.ir/article_523_6775b020db296d51e5b42bf124fcc1d3.pdf

ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ روﺷﻬﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ. ،. زﯾﺮا ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎ. ﯾﯽ را. ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻌﺪادي از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮاﻫﻢ. ﻣﯽ. ﺳﺎزد.در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ.

ﺣل ﺟﻣﻟﺔ ﻣﻌﺎدﻻت ﺧطﯾﺔ

http://au.edu.sy/images/courses/pharmacy/1-1/63_math.pdf

مجهوالً واحداً فقط من الدرجة األولى. بالنسبة إلى ذلك ... إن حل المعادلة الخطية يحدد قيم المجاهيل التي تحقق المعادلة، وإن قيم المجاهيل التي تحقق معاً مجموعة. من المعادالت الخطية ... درسنا في المحاضرة السابقة المحددات من المرتبة الثانية ورمز لها: 1. 1. 2. 2. a b. a b.

ﺣل ﺟﻣﻟﺔ ﻣﻌﺎدﻻت ﺧطﯾﺔ ﺑﻣﺗﺣوﻟﯾن وﺑﺛﻼث ﻣﺗﺣوﻻت : رﯾف اﻟﻣﻌﺎد

http://au.edu.sy/images/courses/biomedical/1-1/57_math_1.pdf

ندرس. في هذه المحاضرة. حل جملة معادالت خطية بمتحولين وبثالث. متحوالت. باستخدام المعينات )المحددات( من المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة. 5.1. ـﺗﻌ. رﯾف اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ.

اﻟﺣﺟم ﻟﻣﺷﺎﺟر اﻟﺣور اﻷﺳود ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ زاﺧو و ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﻘدﯾر ا

https://magrj.mosuljournals.com/article_26464_55336b6734046091fabce8a11d5c446f.pdf

اﻟﺷﺟرة، وﻟذا ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﺛﻘﺎب اﻟﻧﻣو ﻟﺗﺣدﯾد ﻋﻣر اﻷﺷﺟﺎر ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة . -٥. اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت ﺑﯾن اﻷﺷﺟﺎر. : ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺟœدا ﺗﻘœدﯾر اﻟﻣﺟœﺎل اﻟﻔﻌﻠœﻲ اﻟœذي ﺗﺷœـﻐﻠﮫ ﺟœذور وﺗﯾﺟœﺎن اﻷﺷœـﺟﺎر. وﻟﻛن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻘدﯾر ...

Heat Transfer اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارة

https://uotechnology.edu.iq/dep-MechanicsandEquipment/Lectures%20and%20Syllabus/Syllabus/Aircraft/Third%20Grade/Heat%20Transfer.pdf

Forced convection. - Energy equation. - Thermal boundary layer and temperature distribution and heat transfer for: Laminar flow over flat plate. Laminar flow ...

اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻋﻴﺎدات ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎت

https://cdn.ymaws.com/www.osap.org/resource/resmgr/Docs/Cross_20Infetion_20Control_2.pdf

اﻟﻌﺪوى .أ. ﺗﻮﺻﻴ. ﺎت ﻋﺎﻣﺔ . 1. ﻃﻮّ. ر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﺤﺔ ﻣﻜﺘﻮب. ﻟﻠ. ﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺴﻨﻴﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت و ... ﻟﻠﻌﺪوى. واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﺪوى و اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ و. اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ.

آزوﻻ - بوم شناسی کشاورزی

https://agry.um.ac.ir/article/view/43413/7060

23 آوريل 2012 ... Oryza sativa L.) ) رﻗﻢ ﻃﺎرم ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﮐﺸﺖ ﺗﻮأم. ﺑﺮﻧﺞ، اردك و. آزوﻻ. (. Azolla sp. ) ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮوي ... آزوﻻ. ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﻓﺮاواﻧـﯽ. ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ.

اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺣﻮل ﻃﺮق ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﺮارة و ﻋﺰﻟﻪ

http://eteacher.edunet.bh/pluginfile.php/30310/mod_data/content/47357/areej.pdf

جسم ما ذو درجة حرارة مختلفة عما يحيط به من الأجسام، فإن انتقال الطاقة الحرارية،. ويسمى أيضا بالتدفق الحراري، أو التبادل الحراري، يحدث بحيث تصل الأجسام إلى توازن.

اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺎدي ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎء إﻟﻰ ﻋﺪن ﻳﺮﺑﻚ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﲔ - صحيفة العرب

https://i.alarab.co.uk/pdf/2015/02/22-02/p1000.pdf

22 شباط (فبراير) 2015 ... ﺷﻴﺦ درزي ﻳﻌﻜﺲ أزﻣﺔ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري. ص 9. ص 8. ﻋﺎدل اﻟﻄﺮﻳﻔﻲ. رﺑﺎن اﻹﻋﻼم اﻟﺴﻌﻮدي أﻣﺎم أﻣﻮاج اﻟﺘﻜﺴﻴﺮ. ص 7. ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻷﺑﻨﻮدي. ﺻﺎﻧﻊ اﻟﺤﻠﻢ واﻟﺜﻮرة وﺻﺪﻳﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ. ص 10.

و ي اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻮزﻳﻊ آب ﺷﻬﺮي و روﺳﺘ

http://www.ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/MBehdashti/behdasht_mohit/Behdashtmohit/ruls/Ab_va_fazelab/957zavabet.pdf

ﺑﺎز. و. ﺑﺴﺖ. ﺷﻴﺮﻫﺎ. ،). ﺟﺮﻳﺎن. ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار. ﺑﺮوز. ﻧﻤﻮده. و. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ. ﺗﻐﻴﻴﺮات. ﻓﺸﺎر. آب. در. ﺧﻂ. ﻟﻮﻟـﻪ. ﻣـﻲ. ﺷـﻮد. ﻛـﻪ. ﺑﺎﻳـﺪ. ﺗﻮﺳـﻂ. ﺗﺠﻬﻴﺰات. و. ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت. ﻛﻨﺘﺮل. ﺿﺮﺑ. ﻪ. ﻗﻮچ. آن. را. ﻣﻬﺎر. ﻛﺮد . ﻃﺮاﺣﻲ. و. اﻧﺘﺨﺎب.

گل مریم های مورفولوژیک و بیوشیمیایی بر ویژگی ... - به زراعی کشاورزی

https://jci.ut.ac.ir/article_68241_b89be892ae3da7d9f4c91a56ef6998e6.pdf

خراسان رضو. ،ی. سازمان تحق. ی. قات،. آموزش و ترو. جی. کشاورز. ،ی ... کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه گردید. هر گلدان. شامل خاک معمولی، پیت ماس و پرلیت به نسبت.

سال‌های 1393-1385 - موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی

http://www.aeri.ir/WebFiles/WebGenerator/Files/Book%20Final.pdf

نتزب ماود شیا فا و تیفیکرپ نتب ااونا یارب مزلا یاهدرادناتسا نیودت. روم. هکبش رد هدافتسا د. هز و یرایبآ یاه. یشک. ،. هار نیودت هنیمز رد قیقحت. دوبهب یارب مزلا یاهراک.

اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﺮارة اﻟﻐﻠﯿﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻨﻮي ﻣﻦ أﻧﺒﻮب أﻓﻘﻲ ﻣﺤﺴﻦ Nu - AL-Rafdain Engineering ...

https://rengj.mosuljournals.com/article_101005_fcd17305096b19bdf16516b9dd93d063.pdf

اﻟﻐﻠﯿﺎن اﻟﺤﻮﺿﻲ اﻟﻤﺘﻨﻮي، اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ، ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻐﻠﯿﺎن . Nucleate Boiling Heat transfer From an Enhanced Horizontal. Tube Using Different Working Liquids. Dr. Hussain H .Ahmad.

اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﻧﻌﻄﺎﻓﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻣﻊ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﺮﻛ - صحيفة العرب

https://i.alarab.co.uk/s3fs-public/2019-11/11528.pdf?_kZljBM.bZN31c77.HlxI6hb8NAICVOQ

14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 ... ﻗﺒـــﻞ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺑﺪت. ﻓﻴﻪ اﻟﻀﻐﻮط ... اﻷﺳـــﻠﺤﺔ، وﺣﻈﺮ ﺳـــﻔﺮ وﲡﻤﻴﺪ اﻷﺻﻮل. ﻟﻸﺷـــﺨﺎص ... اﻷذى اﻷﺑﺪي ﺑﻪ وﺑﺸﻌﺒﻪ، وﻟُﻒ ﺧﻴﺎﻟﻪ ... اﳌﺨﺼـــﻮص ﻟﻠﻤﻐﺮب ﻣﻦ ﻓﻚ ﺷـــﻔﺮات ﺗﻠﻚ.

1396 - ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزي دﯾﻢ ﮐﺸﻮر - موسسه تحقیقات کشاورزی ...

http://dari.areeo.ac.ir/_dryland/UsersFiles/rahim_15481/documents/karnameh%201396.pdf

51818. رﺣﻤﺖ. اﻟﻪ. ﻣﺤﻤﺪي. ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زراﻋﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد. داﻧﻪ. ﻻﯾﻦ ﻫﺎي ﺟﻮ در آزﻣﺎﯾﺸ. ﺎت. ﺑﯿﻦ ... apk. از). ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ دﯾﻢ ﻧﯿﺰ. ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد ﺑﻮده و. ﭘﺲ از ا. ﺟﺮاي آن از ﻫﺮﺟﺎي ﻣﻤﮑﻦ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮔﻮﺷﯽ، ﻧﺼﺐ ... 96. ﭼﺎرﯾﻤﺎق. ﺑﺨﺶ ﻏﻼت. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﯿﺰه ﻏﻼت دﯾﻢ. 3/7. 96/. ﻋﺠﺐ ﺷﯿﺮ. ﺑﺨﺶ داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﯽ.

خصوصیات درختان گردو رقم جمال - تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی

http://agrilib.ir/book_7322.pdf

اهداف آموزشی. ◇. شما پس از مطالعه این نشریه با خصوصیات گردوی رقم جمال، نحوه کاشت، داشت. و برداشت این رقم در راستای توسعه کشت و کار گردو در ایران آشنا می شوید.

جدول نصاب اراضی واگذاری - سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ...

http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2019/04/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C.pdf

هر - مطالبهم بد شدن است . سنه وانت ۳ مه سته ۳۱ - في تل ابيها اي بي سيو.. ترامبا الم اسلامی نالد تا ۷۳۰. ۷۲ م م م - نقاب: ۲۳ بیم و اماده ۶۴۳۴. Email: [email protected]

نقش بیمه سیل در کاهش خسارتهای برگرفته از ... - صندوق بیمه کشاورزی

http://www.sbkiran.ir/sites/default/files/files/article/45886765270629877125.pdf

اطالعات مربوط به بذر، اطالعات انواع آفتها و بیماریهای محصوالت و راهکارهای رویارویی. با آنها یا دیگر موارد دلخواه ... )Seleaninov( و تورنت وایت )ThornthWaite( توصیه شده است. ... of winter oilseed rape (B. napus L.) by means of crop growth modeling”.

اصل مقاله 711.91 K - پژوهش های ادیانی

http://adyan.urd.ac.ir/article_43252_c064c4979e1737337cb8171e523bf769.pdf

حروف و عرفان همگی مواهد الاهی و مستند به کشف و شهود و الهراج از طریرق فریض. ربانی حاصل شده و ... لازی حروف و اعداد از طریق حروف ابجد عبرری، بره مفراهی. ترازه. ا. ی از ...

اصل مقاله 310.4 K - پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی

http://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_2580_e686b415768c862f87c2658cec6383cd.pdf

15 ژانويه 2017 ... 21-yit] [2)». ا). العا2- a2. ] lyit. در معادلات فوق dماکزیمم درجه انباشتگی متغیرهای الگو و k طول وقفه بهینه برای هر الگو است (دیوید و آن، ۲۰۱۴: ۶۸)؟ | 021.

اصل مقاله 3.23 MB - پژوهش های خاک - سازمان تحقیقات

http://srjournal.areo.ir/article_115840_92e02faa13c47370fe80e1b72a3cc483.pdf

13 فوریه 2017 ... ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. ي. ﯿﮔ. ﺎﻫ. ﯽ. از. 183. ﻣﺰرﻋﻪ. ﭼﻐﻨﺪر. ﻗﻨﺪ. ﯾﯿﭘﺎ. ﺰه. اﺳﺘﺎن. ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ﻃﯽ. 7. ﺳﺎل ... ﺳﯿﻠﻮا و ﻫﻤﮑﺎران،. 2004. ؛. ﺑﻼﻧﮑﻮ. -. ﻣﺎﺳﯿﺎس و ﻫﻤﮑﺎران. ،. 2009. ، ﻫﻮاﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران،.

اصل مقاله 530.99 K - پژوهش های مدیریت عمومی

http://jmr.usb.ac.ir/article_3677_63bb1336043f36fe2a2ff86e4a3e058a.pdf

مدل کنترل راهبردی حاکمیت شرکتی در کشور ایران است. در این راستا از استراتژی تئوری داده بنیاد. کلاسیک از طریق کد گذاری باز، محوری و نظری به منظور تبیین ...

اصل مقاله 506.15 K - پژوهش حقوق خصوصی

http://jplr.atu.ac.ir/article_10469_262b3c17426afb9780e0b64e0f737459.pdf

خصوص تومه به ماهوم حخق اسخت. درک مبامی ضرر. های ممیی، میازمنخ درک و دریافخت ماهخوم حخق و مسخل. هخای حخق اسخت. درواقع. پی ایش مصادیق م ی ی از حخق در مامیخه مخ رن ...

اثر سمی آلومینیوم - مجله پژوهش در پزشکی

http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-74-fa.pdf

ﻣﻌﻨﻲ. ﺩﺍﺭ. ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ . ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻌﺪﻱ ﻧﻴﺰ ﺑـﺎ ﺩﻭﺯ. ۵۴. ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ. ﺍﺳﺖ. ﺗﺮﺷﺢ. ﺍ. ﺳﻴﺪ ﺗﺤﺮ. ﻚﻳ. ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺗﺴﺎﻉ ... Hypochromic anemia in chronic renal failure; Role of aluminum. J ... microcytic anemia in chronic renal failure: clinical an experimental studies.

اصل مقاله 191.6 K - پژوهش های قرآن و حدیث

https://jqst.ut.ac.ir/article_63939_862a42eb30309b0a65a9da9d4269acc6.pdf

ﮐﻠﯽ اﺳﺖ . ﻧﻤﻮﻧﮥ. ٢. : اﺑﻮﻓﺮاس در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺣﻮال روزﮔﺎر ﻣﯽ. ﮔﻮﯾﺪ. «: اﻟﺪّﻫﺮ ﯾﻮﻣﺎن. ذا ﺛﺒﺖٌ و ذا زﻟﻞٌ ... اﻟﺪّﻫﺮ ﯾﻮﻣﺎن. » ﮐﻪ در ﻣﺼﺮاع اول ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ،. ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ اول ﺳﺨﻦ اﻣﺎم. ﻋﻠﯽ. ع(. ) « وَ اﻟﺪﱠﻫﺮ ﯾﻮﻣﺎن.

اصل مقاله 702.66 K - پژوهش های کیفی در برنامه درسی

http://qric.atu.ac.ir/article_9679_0fb9b1429221187a0137c64d50c0a680.pdf

های بیان شد در کتاب در آمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی مهرح شد فاصله و شکاف. عمیقی حاکم است. کلمات کلیدی: آموزش ارزش. ها، ارزشیابی، خبرگی و ...

هرمنوتيك متون مقدس - پژوهش های قرآنی

http://jqr.isca.ac.ir/article_22591_f31736d230f2acba5ede1b454d6a2d6f.pdf

روشن نماییم، به همین جهت هرمس رسول و پیام آور خدایان، مفسر الهه و متکلم از الهه نامیده ... در این نوشتار مقصود از (هرمنوتیک کتاب مقدس) روش فهم متون مقدس است و به سایر ...

اصل مقاله 383.5 K - فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی

http://www.jiera.ir/article_50135_b554639af1aa47da310cbbfa60059381.pdf

هرگونه رفتاری میداند که میتواند آزار عمدی فیزیکی، هیجانی، جنســی و یا سهل انگاری و ... را براي انواع آشفتگيهاي روان شناختی ایجاد ميکنند )کاوامورا، هانت و فروست، ...

اصل مقاله 659.16 K - پژوهش های باستان شناسی ایران

https://nbsh.basu.ac.ir/article_434_4a7ff84a1142910fc06fbeb9a5ad4504.pdf

را از والیــت مهرجــان قــذق می داند )ابن خردادبــه، 33 :1370(. » ... مهرجان قــذق، ... آبـادی یـا شـهر دیگـری پدیـد آمـده و ناچـار راه را به سـوی خـود گردانـده اسـت )پیرنیـا. و افســر، ...

نقش هعرفت شهودی ) عج ( در ظهور و پیروزی حضرت حجه - پژوهش‌های علم و دین

http://elmodin.ihcs.ac.ir/article_2815_3a0a80bd92a685de0bc772e8b8817ae9.pdf

تخت بلقیس، سر قدرت آصف بن برخیا را علم من الكتاب می داند.(نمل، 40) قدرت. برگزیدگان نبی و غیر نبی را به اعطای علم و حکمت از جانب خداوند متعال نسبت.

اصل مقاله 781.42 K - پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی

http://rctall.atu.ac.ir/article_1335_9cbd2186075f76932a6f388e8dded9a6.pdf

گونه های متعدد چالش ترجمه ماشینی از عربی به فارسی را ارائه و تحلیل نماید و. نشان می دهد که ترجمه ماشینی با ... ۴- سایت مشهور ترجمه گوگل ( translate . google . com. ).

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.