نشریۀ ادبیّات تطبیقی دانشکدۀ ادبیّات و علوم ... - نشریه ادبیات تطبیقی

فاروق جویده، شاعر معاصر مصری و فرّخی یزدی سرایندۀ معاصر. ایرانی، از جمله ... گرا، ادبیّات معاصِِِّّّر عرب، ادبیّات معاصِِِّّّر ایران، فاروق جویده، ... لو أنَّنا لم نفتَرق. «.

نشریۀ ادبیّات تطبیقی دانشکدۀ ادبیّات و علوم ... - نشریه ادبیات تطبیقی - وثائق ذات صلة

نشریۀ ادبیّات تطبیقی دانشکدۀ ادبیّات و علوم ... - نشریه ادبیات تطبیقی

https://jcl.uk.ac.ir/article_1278_0f477042947fbaddda584f9acdda2f64.pdf

فاروق جویده، شاعر معاصر مصری و فرّخی یزدی سرایندۀ معاصر. ایرانی، از جمله ... گرا، ادبیّات معاصِِِّّّر عرب، ادبیّات معاصِِِّّّر ایران، فاروق جویده، ... لو أنَّنا لم نفتَرق. «.

ات تطبیقی نشریّۀ ادبیّ - نشریه ادبیات تطبیقی - دانشگاه شهید باهنر ...

https://jcl.uk.ac.ir/article_2096_309eb3b547284373893fa7b67f3d4039.pdf

رعب. آور. یس. اس. ی. کشورش. یم. پردازد . نبود. زورق. و. پارو. ،. تأکید. ی. است. بر ... مود پاچ .نایسناوا سناوا قیقحت. 31. -. للاج ،ییامه. نیدلا. ( . 1369 .) سولوم. بمان. چ . پا.

172.05 K - نشریه ادبیات تطبیقی - دانشگاه شهید باهنر کرمان

https://jcl.uk.ac.ir/article_1043_2e8418f0bc2e29fc5d3091d5c4f26023.pdf

ساختاری مرثیۂ ترنم المصاب خاقانی در مرگ فرزندش رشیدالدین و مرثیه باوه یال غلام. رضاخان ارکوازی در مرگ فرزندش احمد خان - که به زبان کردی سروده شده است -.

نهاد در های مردم مطالعۀ تطبیقی وضعیت حقوقی ... - مطالعات حقوق تطبیقی

https://jcl.ut.ac.ir/article_55775_e36ed1fa2bca2f5ebe7158054c7ec355.pdf

نهاد در. ایران و فرانسه؛ از تأسیس تا فعالیت. محمدحسین. رمضانی. قوام. آبادی. *. دانشیار. گروه حقوق بین ... جاد مشکالتی در مرحلۀ آغازین تأسیس سمن. هها. شود تجربۀ قانون.

اصل مقاله 2.09 MB - کاوش نامه ادبیات تطبیقی - دانشگاه رازی

https://jccl.razi.ac.ir/article_601_d65f93cc366dd99eab19b3c4ac07159c.pdf

بررسی تطبیقی اندیشه های پوپولیستی در شعر میرزاده عشقی و احمد شوقي. حسین صدقی. استادیار گروه ... قل للرجال: طغى الأسير طيز الحجالي متى يطير؟ ٢. دهب الحجاب ...

دراسات نظریّة وتطبیقیّة ) األدب المقارن - کاوش نامه ادبیات تطبیقی

https://jccl.razi.ac.ir/article_370_77cc22d18b96438769a5820d6241807f.pdf

نمخه،. در سال. 1931. توسّط. انتشارات سمت منتشر شده است. کتاب. ،. دارای. 291. صفحه اسیت کیه. از یک. مقدّمه. و پهار بیاب تشیکیل شیده اسیت. نویمینده در مقدّ. ةمی.

موسم الهجرة إلى الشمال - کاوش نامه ادبیات تطبیقی - دانشگاه رازی

https://jccl.razi.ac.ir/article_860_4f44f4f8557d0e4ea7cb12a59f126330.pdf

الكلمات. دّال. ّ. ليلي. ة: ». موسم اهلجرة إىل الشمال. ،«. » قرباىن. باد موافق. ،«. البنية الروائية،. الطيب صاحل. ،. حممد طلوعي . .9. تاريخ الوصول: 99. 9/. /. 9341. تاريخ القبول:.

اصل مقاله 4.24 MB - الهیات تطبیقی

http://coth.ui.ac.ir/article_15788_ae4f84c22f8100bbcf4a3689f6af58c8.pdf

)کنزا ربا. یمی. ن،. به نقل از المران. ،ی. 4394. : 104. (. همانا که خداوند حکمت خود را گستران. دی. و راه حق را. یبرا. تان. رسم نمود پس کس. ی. که معرفت را فرا نگ. ردی. و راه.

معناشناسی تطبیقی واژه علقه در قرآن و طب

http://ensani.ir/fa/article/download/313994

ؿٙبػ٣ ٚ ثٝ ٓجبست٣ ثقث اص ٔشاحُ خّموت ا٘ؼوبٖ ٚ. ٔٛخٛدات د٤ٍش اػت؛ اص آ٘دب وٝ لشآٖ وش٤ٓ ثٝ ًوٛس. پشاوٙذٜ ٚ ثٝ ٔٙبػجت٣ ثٝ ٔجبحث خّمت ا٘ؼبٖ ا٥ِٚوٝ ٚ.

اصل مقاله 1.02 MB - مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی

http://www.olomquran.ir/article_84464_bb7d30efb1fc3579248c52ca2b142b7e.pdf

ارشد. علوم. قرآن. و. حدیث. مؤسسه. آموزشی. المهدی. اصف. هان . [email protected] ... دارد که آصف بن برخیا متوجّه شرک همسر سلیمان)ع( شد ولی خود آن جناب متوجّه نشد!. به.

بررسی تطبیقی نمایشنامه شاه لیر ویلیام شکسپیر و شاه لیر ادوارد ...

https://jfadram.ut.ac.ir/article_69008_0cd07aaae459c62baf70a4b781fc7027.pdf

در این مقاله به مقایسه تطبیقی نمایشنامه شاه لیر ویلیام شکسپیر و شاه لیر ادوارد باند با تاکید بر نقش خشونت در. شکل گیری نمایشنامه های باند، پرداخته می شود.

تأثیر الرضا الوظیفی فی نجاح المنظمات بحث تطبیقی فی بعض ...

https://jesr.journals.ekb.eg/article_68662_7ad1fd6b9a6d09deac5126e57064ddff.pdf

ويمكن استعمال الفاعلية كمقياس بعيد المدى، بينما يمكن عد. الكفاءة كمقياس قصير الأمد، فالفاعلية هي أساس النجاح؛ والكفاءة هي شرط الحد الأدنى للبقاء بعد تحقيق النجاح.

بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص‌های مورد استفاده در سنجش سرمایه ...

http://jmdp.ir/article-1-93-fa.pdf

ﻧﺪ. ﮐﻪ ﺳﻨﺠﺶ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﻰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ. (. OECD. ،a. 2001. ،. ؛ 4. OECD ... ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدى. را. رﯾﺸﻪ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﺳﺮﻣ. ﻣﯽﺎﯾﻪ. داﻧﺴﺖ . .9. وي. اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻰ. ﮐﻨﺪ ﮐﻪ. ﻓﻬﻢ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ... اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻤ. ﻮﻋﻪ. ﻣﺤﺪودي از ﺷ. ﺎﺧﺺ. ﻫﺎ داراى رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻﯾﻰ اﺳﺖ . ﺑﻪ. ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎرى اﻗﺘﺼﺎدى و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ...

مقایسه تطبیقی عقود مبادله‌ای و مشارکتی و شناخت مشکلات و فواید ...

http://mieaoi.ir/article-1-132-fa.pdf

استدالل به قرآن کريم. : برخي از يل اء ... آنها بب ايص نت جب رس دند ب ايت اد ب. ب مقدار قابل. مالفظب. اي با رشاد. در ارتکاط اسز ... ارا جهز جلو. گ ري از ا تاد ج هوري. اسالمي ايرا بب تورناي نا پ دا م پ چ ده غرب م آووده شد مع داز ماردم باب رباا اقادام. شايلتب م ياجل ...

مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی « دوفصلنامه -5 29 ؛ 1397 بهار و تابستان ...

http://www.olomquran.ir/article_102521_84cd6db0822cd86441f1e62c1aacde0f.pdf

حضرت. موس. ی)ع(. یب. ش. از. یسا. ر. اقوام. سخن. گفته. و. داستان. لجاجت. و. کفر ... عسکر. ی)ع(. نقل. شده. که. فرمود ...: ثُمَّ. قَالَ. لللَّهُ. تَعَالَى. يا. بَنِي. إِسْيلِيَ. لذْكُيُول.

مقایسه تطبیقی معماری مقابر دوره سلجوقیان و ایلخانیان در شهرستان مراغ

http://ensani.ir/fa/article/download/379092

،ترجمه3 جالل ستاری ،انتشارات سروش، تهران. -. پوپ، آرتور. اپهام. ) 1:65. (. " معماری. ایران3 پیروزی شکل و رنگ. ،". ترجمه. 3 کرامت اهلل افسر،فرهنگسرا )یساولی(،. تهران.

مجازِ مفردِ مرسل « مقایسه تطبیقی آرای مترجمان معاصر در ترجمه

http://www.olomquran.ir/article_84434_2cfc95851f5ccf056621dde6916aa094.pdf

این پژوهش از میان انواع مجاز به مجاز مفرد مرسل و از جمع ترجمه. های بسیار معاصر قرآن، به ترجمه. ی آقایان. » آیتی،. انصاریان، الهی قمشه. ای،. خرمشاهی، فوالدوند، مشکینی و ...

بررسی تطبیقی کارکرد شطرنج در شعر شاعران دوره عباسی و شاعران ...

http://journals.modares.ac.ir/article-12-16764-.pdf

ای کاربرد شطرنج در شعر شاعران تازی و پارسی می. پردازد . برخی از ... اسرار. سقوط. دولت. آل. بویه. و. قیام. دولت. سلجوقیه. است؛. قسمتی. از. این. اشعار،. مفاخرة. میان.

روایتِ -معماری؛-مطالعه-تطبیقی-روایت-در-معماری-و-داستان

http://kimiahonar.ir/article-1-1387-fa.pdf

چکیده. هر-اثر-معماری-به-مثابه-یک-متن-است-که-هنگام-تجربه-آن-گویی-روایتی-شرح-داده-می-شود-که-تماشاگری-فرضي-به-سیر-و-. سفری-درون-فضایی-برده-می-شود.

و ایران حقوق در شکنجه جرم تطبیقی مطالعه شکنجه منع کنوانسیون

http://www.jlj.ir/article_19858_06f84b51da54e77d8f37bcc37f3884b2.pdf

موانـع. نیز. شناسایی. شود. کلیدواژه. ها: شکنجه،. مجازات. بـدنی. ،. کنوانسـیون. منـع. شـکنجه. ،. قـانون ... اقرار. کند. او،. را. بزند. با. ایـن. حـال. در. ادبیات. حقوق. کیفری. ـای. ران. به. تبعی. تـ. از. اصل ... روحی بر شخص در حال توقیف یا تحت کنترل است . ر.ك:.

Page 1 دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان های خارجی پایان ...

http://repository.uma.ac.ir/501/1/Mehrdad%20Aghaei.pdf

های ترجمه ی مطرح شده در پژوهش، هر کدام از بروشورهای فارسی با بروشورهای ... همراه کاترینا رایس" نظریه مربوطه را در اثر یافته های نظریه جامع ترجمه چاپ سال 1984 معرفی ...

نشریه ستادی ترنم واژه، گاهنامه کانون ادبی کارمندان دانشگاه علوم ...

http://www.mefda.ir/news/123918/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D

ماهنامه ترنم. ورره. در این شماره می خوانیم آثار اعضای کانون ادبی کارمندان علوم پزشکی در باب حماسه عاشورا. CRSITY OF MED. WRAZ UNIVERS. CDICAL SCIEN.

أثر علوم الفرس على علوم العرب من الفتح اإلسالمً إلى نهاٌة العصر العباس

http://b7oth.com/wp-content/uploads/2015/04/%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%

كعمى آلو كصحبو كسمـ. تسميمنا كثيرنا ... كبعد ... فإف ىذا الب. حث تناكؿ أثر عمكـ الفرس عمى عمكـ العرب في الفترة مف الفتح اإلسبلمي لببلد فارس ، إلى.

زبان و ادبیات دری

http://old.moe.gov.af/Content/files/books/pashto/G10_PS%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C.pdf

فلم ها و برنامه های تلویزیونی را که دیدیم. ب( مشاهدات و ... حیران بود مادر مریضش را چگونه. پرستاري ... شاعر شیرین سخن و بلبل غزل سرای بوستان ادب فارسی دری خواجه.

ادبیات دفاع مقدس 2

http://lib.nahad.ir/uploads/documents/178.pdf

»میخائیل رمضان« اسـت کـه در عراق زندگی. می کـرد و به خاطـر شـباهت زیادش بـه صدام،. یکی از نزدیکانش او را در سـال ۱۹۷۹ به حزب. بعـث معرفـی می کنـد. جراحـی آلمانـی ...

متن کامل (PDF) - مجله علوم پزشکی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ایران

http://rjms.iums.ac.ir/article-1-160-fa.pdf

ﻣﮑﺎن SSTI در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ 3 ژن آﭘﻮﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿــﻦ CIII(ﺟﺎﺑﺠـﺎﯾﯽ G3175C) ﻗـﺮار دارد. ژﻧـﻮم ﮐـﺎﻣﻞ. DNA از ﺧﻮن ﺗﺎم 46 ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﯿﭙﺮﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯿﮏ و 36 ﻧﻔﺮ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧــﻮن ﺗﻬﯿـﻪ ...

ادبیات کودک و ترجمه - دانشگاه پیام نور

http://pnu.ac.ir/Portal/file/?1082867%2Fjozve-koudak-vatarjoe.pdf

دشواری های ترجمه در زبان فارسی. ــــــــــــــــــــــ ... ترجمه داستان های کودکان و نوجوانان از انگلیسی به فارسی. ــ. ــــــ. 143. -3 ... به عنوان نمونه نرم افزار ترجمه گوگل، ضرب.

اصل مقاله 781.42 K - پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی

http://rctall.atu.ac.ir/article_1335_9cbd2186075f76932a6f388e8dded9a6.pdf

گونه های متعدد چالش ترجمه ماشینی از عربی به فارسی را ارائه و تحلیل نماید و. نشان می دهد که ترجمه ماشینی با ... ۴- سایت مشهور ترجمه گوگل ( translate . google . com. ).

PDF 732.73 K - مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

http://iaall.iranjournals.ir/article_51977_f31a1092f6949726434746f4ef6d4980.pdf

ابراهیم این داستان را به «شهدي عطية شافعي»، مبارزی که در زندانهای عبدالناصر ... از میان زندانیان کمونیست داستان، شخصیت راوی، سعید و شهدی عطیه، برجسته تر از.

و باور ملل و جایگاه آن در ادبیات منظوم و منثور ایران پای گرگ در ... - Sid

https://www.sid.ir/FileServer/SF/3191392h08206.pdf

در چین نیز گرگ آسمانی (صورت فلکی شعرای یمانی، کلب اکبر) وجود دارد که نگهبان قصر آسمانی (دب. اکبر) است. ... کرده اند از آن جمله «در واریانت اویغوری اوغوزنامه، گرگ نیز هم چون دختری که رمز (سمبل) خورشید است و از ... که بر جهل جز جهل نارد شکست.

اصل مقاله 418.49 K - نشریه طب ورزشی

https://jsmed.ut.ac.ir/article_30058_c5ef4cc191632a79209e00a55935dbd1.pdf

تأثیر یک برنامه تمرینی اصالحی منتخب بر وضعیت قرارگیری استخوان کتف و مفصل شانه. در دختران ... شده و منجر به تغيير در ترتيب حركات اندام فوقانی. می. شود و در ... تمرین، كاهش انحراف قدامی ستون فقرات، و افزایش سهم ... ها به طور كامل باز شده و.

وداع ﺑﺎ ﺳﺎرﺗﺮ ﻏﺮوب ﺟﻼل و : رواﻳﺖ دو زن از ﻛﻮچ دو روﺷﻨﻔﻜﺮ - پژوهش ادبیات ...

https://jor.ut.ac.ir/article_52044_2cc582f8c4d7576543bc5b228750ee40.pdf

ﻏـﺮوب ﺟـﻼل. اﺛـﺮ ﺳـ. ﻴﻤﻴ. ﻦ. داﻧﺸﻮر و. وداع ﺑﺎ ﺳﺎرﺗﺮ. اﺛﺮ ﺳ. ﻴ. ﻤﻮن دوﺑﻮار ﻣ. ﻲ. ﭘﺮدازد. ﻳا. ﻦ دو ﻧﻮ ... ﻦ ﺗﻐ. ﻴﻴـ. ﺮات و. دﮔﺮﮔﺸﺖ. ﻫﺎ در. ﻣﻨﻈﻮﻣـﺔ. ﻜـﻓ. يﺮ. آن. ﻫـ. ﺎ،. ﻫـ. ﭻﻴ. ﮔـﺎه ﻣﻌﻨـﺎ. ي. ﮔﺴـﺴﺖ از ﻣﻔـﺎﻫ. ﻤﻴ. ﻲ. ﻧﻈ.

اصل مقاله 661.5 K - پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی - دانشگاه ...

http://rctall.atu.ac.ir/article_10185_3697a0c77dc38da5d035425af448bacd.pdf

انتصارات الجيش تعزف ترانيم المجد» (بر آهنگ پیروزی ارتش، سرودهای عظمت ... منظور از تغییر بیان در اینجا، تغییر ساخت دستوری و تغییر واژه ها و تعابیر است؛ به.

نـقـد زبـان و ادبـيـات خـارجـی - نقد زبان و ادبیات خارجی

http://clls.sbu.ac.ir/article/download/14272/6254

این داستان را آناتول فرانس، نویسنده برجسته اواخر قرن. نوزدهم و اوایل ... این گونه وصف می شود: "با مرگ آناتول فرانس 3به زبان و ادبيات فرانسه کرد از زبانِ. را در سن 49 ...

نشریه آزمایشگاه و تشخیص، شماره 29

http://www.labdiagnosis.ir/airchive/magzine29.pdf

*آیه 193 و 194 سوره آل عمران*. و حسین )ع( خون ... راه ان دازی صدها آزمایش تش خیصی، تاس یس بالغ بر 1000 ... جدا سازی آزمایشگاه ها منجر به تضعیف آن ها شد. ... خواص این ش یار یا ناودان آن است که مولکول هاي HLA ... بررس ي ارتباط HLA-DR با بیماري HAM/TS. ... احساس نیاز به فضای بزرگ تر، امکانات بیشتر و استخدام.

نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 35

http://www.labdiagnosis.ir/airchive/magazin%2035.pdf

است و نتایج جدول بیانگر این است که سطح ،RF، ESR. CRP و ... به دس ت آمده توس ط نرم افزار spss 22 مورد تحلیل قرار ... 28- Akbari ME, Mirzaei HR. ... 1st ed. Tehran: Resaneh. Takhasosi Pub; 2014. [Persian]. 29- in American Cancer Society.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.