اثرات عصاره های گیاهی رایج بر تشنج و صرع - مجله دانشگاه علوم ...

حسي اشدری زرهْری. 2،9. ،. هؼصَهِ غاله ... ی. دانشگبه علروم پزشرک. ی. تربررت حیدريرره. محفررو. است. هقدهِ. ـرع. یک. اختالل جذ. ی ... اهرٍزُ تیواری ـرع را تِ د یلی از جولدِ رٍاتد.

اثرات عصاره های گیاهی رایج بر تشنج و صرع - مجله دانشگاه علوم ... - وثائق ذات صلة

اثرات عصاره های گیاهی رایج بر تشنج و صرع - مجله دانشگاه علوم ...

http://jms.thums.ac.ir/article-1-491-fa.pdf

حسي اشدری زرهْری. 2،9. ،. هؼصَهِ غاله ... ی. دانشگبه علروم پزشرک. ی. تربررت حیدريرره. محفررو. است. هقدهِ. ـرع. یک. اختالل جذ. ی ... اهرٍزُ تیواری ـرع را تِ د یلی از جولدِ رٍاتد.

متن کامل (PDF) - مجله علوم پزشکی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ایران

http://rjms.iums.ac.ir/article-1-160-fa.pdf

ﻣﮑﺎن SSTI در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ 3 ژن آﭘﻮﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿــﻦ CIII(ﺟﺎﺑﺠـﺎﯾﯽ G3175C) ﻗـﺮار دارد. ژﻧـﻮم ﮐـﺎﻣﻞ. DNA از ﺧﻮن ﺗﺎم 46 ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﯿﭙﺮﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯿﮏ و 36 ﻧﻔﺮ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧــﻮن ﺗﻬﯿـﻪ ...

بررسی اثرات عصاره آبی سیر بر میزان بیان ژن و پروتئین TGF-β2 در ...

http://sjh.umsha.ac.ir/article-1-1499-fa.pdf

نسـرین ضیـا مجیـدی، اسـتادیار، گـروه بیوشـیمی بالینـی، دانشـکده پزشـکی، نویسـنده مسـئول: ... میـزان بیـان ژن TGF-β2 در رت هـای دیابتـی، افزایـش 1/37 برابـری را نسـبت بـه ... Semeraro F, Cancarini A, dell'Omo R, Rezzola S, Romano MR, Cos-.

متن کامل (PDF) - مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-1689-fa.pdf

اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮ درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ داروﻳﻲ ﻣﻴﻨﻮﻛﺴﻴﺪﻳﻞ و ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻨﻮﻛﺴـ. ﻴﺪﻳﻞ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ،. در درﻣﺎن آﻟﻮﭘﺴﻲ آﻧﺪروژﻧﺘﻴﻚ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ . در ﭘﺎﻳﺎن، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ. ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ...

متن کامل (PDF) - مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-286-fa.pdf

ﻣﻮاﻧﻊ. ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺴﺘﺮي ﻣﺠﺪد ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ اﺣﺘﻘﺎﻧﻲ ﻗﻠﺐ. : ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻛﻴﻔﻲ. داود ﺣﻜﻤﺖ ﭘﻮ. 1. ، دﻛﺘﺮ. ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪي. *2 ... ﭘﺰﺷــﻜﺎن اﻗــﺮار. ﻣﻲ. ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﺳﻴﺴﺘﻢ درﻣﺎن ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل و ... Barriers of readmission control among patients with congestive heart failure: A qualitative study.

Vpr Gene - مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-7700-en.pdf

LL58. دچار ع ونت راکصد را اصه فصرم فعصال تًصدیل کصرد. سصرم. حاوی. Vpr. ه چ ین ایان ویصروس در سصلول. هصای تصک. ه ته. ای خصون ححیطصی افصراد آلصوده ...

Investigation of the Human Serum Albumin(HSA) - مجله دانشگاه علوم ...

http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-3549-fa.pdf

29 سپتامبر 2015 ... ﺒﺪﯾﻞ. ﻓﻮرﯾﻪ. ﻣﺎدون. ﻗﺮﻣﺰ. (FT-IR). : در. ﻃﯿﻒ. ﮔﯿﺮي. FT– IR. از. دﺳﺘﮕﺎه. Thermo. Nicolet. اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪ ... absorption of boric acid, borax, and disodium octaborate ...

متن کامل (PDF) - مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

http://jbums.org/article-1-2894-fa.pdf

يافته ها: ميانگين HD باتش الت و تو از این حالت ناشتا اور اسی حالت غیر ناشتا ۱۱. /. ۰۳ متر بوده ... هرگاه نتوان بدرستی ترکیب واسط PreA1c را حذف کرد. ارتباط معنی ...

اصل مقاله 463.48 K - مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد - دانشگاه علوم ...

http://jmds.mums.ac.ir/article_5144_9e5ea7f0bf66b6d3ee4df0a274bbe36e.pdf

بور و با استفاره از نمخه اوذ شده رانشجویان و تحییزش آن. با استفاره از تحییش. فخید من. بور . قسمت روم کزه شزامش. نظخ رانشجویان رر مورر نحوه تدوین یک پاورپوینت ...

متن کامل (PDF) - مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

http://journal.nkums.ac.ir/article-1-1310-fa.pdf

بادي. ضد تیروئید پراکسیداز ). TPO: Anti Thyroid Peroxidase antibody. Anti ... تحلیل. شد . سطح. معنی. داري. آزمون. در. این. مطالعه. 1۵. 1/. <. P. در. نظر. گرفته. شد.

عوامل روان‌شناختی مستعدکننده اعتیاد در زنان - مجله دانشگاه علوم ...

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-9484-fa.pdf

افسردگیر. خش ر عصبانیتر انتقوامر. حس. قربانی. بددنر. خمء. شای عاطفیر و. ابستگیر. بوی. شودفیر. ناکامی. و افسردگی و به ویوا احساس تنهایی را داشوتند. خان. 22.

خواص طبی- تغذیه‌ای انگور در منابع اسلامی - مجله دانشگاه علوم پزشکی ...

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-6400-fa.pdf

ﺻﻮرت ﻣﻔﺮد و ﭼﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داروﻳﻲ، ﺑـﻪ. ﻃـﻮر. ﻓﺮاوان در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري. ﻫﺎ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ . در ﻃﺐ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻪ. ﮔﺎﻧﻪ اﻧﮕﻮر ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ از. اﻧﮕﻮر. ﺷﺪن ﻛﻪ ﻏﻮره ﻧﺎم دارد و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ...

جامعه اخالقی تعالی در مسجد نقش و قرآن - مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا

http://journal.fums.ac.ir/article-1-1091-fa.pdf

ترین اختالالت روحی و روانی دانست که احتمال دارد متخصصین زنان و زایمان در دوره ... Carle A C, chassion L. Resilience in a community sample of children: its prevalence and relation internalizing ... ها برای عبادت خدا بپاخیزد و چون زایمان کند هر جرعه.

ﻫﺎﻱ ﺁﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ ﺗﺘﻤﺎﺝ، ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﮐﺎﺷﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻲ ﺳﻨﮓ ﮊﺋﻮ - مجله علوم دانشگاه تهران

https://jos.ut.ac.ir/article_27048_36a841d608122be65e93daf5110e0bdd.pdf

ﻧﺎﺭﻭﺗﻮ ﮊﺍﭘﻦ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎﺩﺭ ﺧﺎﻛﻲ. ٥. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ. ﺳﻨﮓ. ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻓﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ... :16 459-476. Muller D., Groves D.I. 1997: Potassic igneous rocks and ...

فارم كوكسيد با آمپروليوم - مجله علمی پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-292-fa.pdf

30 نوامبر 2008 ... ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ داروﻫﺎي ﺿﺪ ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﺎل ﮐﯿﻢ. ﮐﻮﮐﺴﯿﺪ، ﻓﺎرم ﮐﻮﮐﺴﯿﺪ. ﺑﺎ. آﻣﭙﺮوﻟﯿﻮم و ﻣﻮﻧﻨﺰﯾﻦ ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ آﯾﻤﺮﯾﺎ ﺗﻨﻼ. در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ. ﺑﺎﺑﺎاﺣﻤﺪي اﺑﺮاﻫﯿﻢ. 1. *،. اﻓﺮا. ﺧﺴﺮوي. 2. ، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺷﻤﺴﯽ.

كنترل مجله - مجله کنترل - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

http://joc.kntu.ac.ir/files/site1/pages/arshiv_nashriye/vol8no1.pdf

طراحی استراتژی کنترل بهینه آنالین برای اتوبوس هیبرید هیدرولیک ... ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. ﻣﺪل. ﻫﺎي. EIV. اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ روش از ﻣﻌﺮوف. ﺗﺮﯾﻦ روش. ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ و دﺳﺘﻪ ... اي ﺑﯿﻦ ﮐﻮرس. روﯾﺖ. ﮔﺮ و ﺳﻤﺖ ﻫﺪف در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ. دﻫﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ. راﺑﻄﻪ. Hammel. راﺑﻄﻪ.

Untitled - مجله دانشکده پزشکی اصفهان - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://jims.mui.ac.ir/index.php/jims/article/download/10186/8188

آهبَل. ی. یض. َ. ی. زض افطاز. بیا. NLR. باال. /4. 8. ٍ زض افطاز. با. NLR. پاییي. /1. 4. بَز. )( 11. -. 10 ... فشار سیستًل. 167. 0/. ---- ... ایي پزساص. ًاهاِ،. یت اتشار خَد سٌزی.

متن کامل (PDF) - مجله علوم روانشناختی

http://psychologicalscience.ir/article-1-185-fa.pdf

ورسب و همکاران،. 2108. ؛ برامول و ریچاردسون،. 2108. ؛ پان و همکاران،. 2108. ؛ نیکالی سیک و همکاران،. 2109. ؛. حکم آبادی و همکاران،. 0936. ؛ خدایاری فرد، حجازی و حسینی.

اصل مقاله 300.26 K - مجله تحقیقات دامپزشکی - دانشگاه تهران

https://jvr.ut.ac.ir/article_24697_3d2080c1438d6c5cf2e00116d6ec0bf9.pdf

گروه شامل ۳ تکرار) در سن ۲۱روزگی از طریق خوراندن ۲۵۰۰۰۰ اووسيست آیمریا تنلا به ازای هر جوجه، به کوکسیدیوز آلوده شدند. یک گروه ۱۵ تایی. از جوجه ها به عنوان شاهد ...

بحث مجله علوم التكنلوجيا العنف الرياضي.1.1

https://repository.aaup.edu/bitstream/123456789/187/1/rename_file_39.pdf

وتدريس مساق اجباري حول اهمية الرياضة. في التخفيف من العنف اجلامعي، واجراء. املزيد من االبحاث عن ظاهرة العنف. وملختلف اجلامعات في فلسطني. ولقد زادت مشكلة العنف ...

جلد ۸ - مجله کنترل - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

http://joc.kntu.ac.ir/files/site1/pages/arshiv_nashriye/vol8no1.pdf

DCS. را ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﺣﻤﻠﻪ. ﻫﺎي. ﺳﺎﯾﺒﺮي در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. ... اي ﺑﯿﻦ ﮐﻮرس. روﯾﺖ. ﮔﺮ و ﺳﻤﺖ ﻫﺪف در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ. دﻫﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ. راﺑﻄﻪ. Hammel.

متن کامل (PDF) - مجله پژوهش‌های فرسایش محیطی - دانشگاه هرمزگان

http://magazine.hormozgan.ac.ir/article-1-205-fa.pdf

ﻼب. و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات ﺳ. ﻞﯿ. در آﺑﺮاﻫﻪ. ﻫﺎ. ي. ﺣﻮزه. آﺑﺨ. ﺰ،ﯿ. اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎ. ي. اﺻﻼﺣ. ﯽ. ﺧﺸﮑﻪ. ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ... ﺑﺴﺘ. ﺮ. ﻋﺎد. ي. آﺑﺮاﻫﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎﯾﯽ. از ﻋﻤﻖ. -0. 30. ﺳﺎﻧﺘ. ﯽ. ﻣﺘﺮ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻠﻮط ﺗﻬ. ﻪﯿ. و ﺑﺎ آزﻣﺎ. ﯾ. ﺶ.

ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﻣﺤﻞ دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ارزﯾﺎﺑﯽ و آﻧﺎ - مجله علوم آب و خاک

https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-3208-fa.pdf

ﮐﻪ ﭼﺎه. ﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﻣﺤﻞ دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ. ﺗﺤﺖ. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﺷﯿﺮاﺑﻪ. ﻣﺤﻞ. دﻓـﻦ. زﺑﺎﻟﻪ. ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﻧﺪ. و. ﻣﻘﺪار. ﺑﯿﺸﺘﺮ ... ﺪﺷ . ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺮﻓ. ﯽ. ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﻣﺠﻤـﻮع ﮐﻠﺴـ. ﯿﻢ. و. ﻣﻨ. ﯿﺰﯾﻢ. اﺳﺖ و. درﺻﺪ ﺟﺬب ﺳﺪ. ﯾﻢ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎد. ﻟـﮥ (.

ﺍﺷﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﻴﺪﺭﻭﻣﺘﺮﻱ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﺴﺘﺎﻥ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ - ﺑ - مجله علوم آب و خاک

https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-2542-fa.pdf

ﻫﺎﻱ ﺍﻧﻴﺸﺘﻴﻦ ـ ﺑﺎﺭﺑﺎﺭﻭﺳﺎ،. ﺷﻦ، ﻭﺍﻳﺖ، ﺍﻧﮕﻠﻮﻧـﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻭﻧﻠـﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺗ. ﻜ. ﻤﻴـﻞ ﻗـﺴﻤﺖ. ﻳﺍﻧﺘﻬﺎ. ﻲ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺩﺑﻲ. ـ ﺍﺷﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ. ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﻴﺪﺭﻭﻣﺘﺮﻱ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍ. ﻗﻊ ﺑﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮﻩ. ﺳﻮ ﻭ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺑﻲ.

اصل مقاله 596.49 K - مجله دست آوردهای روان شناختی - دانشگاه شهید چمران ...

http://psychac.scu.ac.ir/article_15227_0c048697ff8010f80a4ba1071ebb140d.pdf

ناحيه انتخاب گرديد؛ سپس از مدارس هکر. ناحيه ... پرسشنامه پاسخ. دادند. همچنين پس از گذشت دو ماه آزمون پيگيری نيز اجرا. شد. هکر ... مدرسه، جذاب، شاد و مفر بودن آن است.

Tarkovsky, Heidegger, death, time, c - مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه ...

https://philosophy.tabrizu.ac.ir/article_7780_60a0f3930ec2b55fffe4bcc2704d06d2.pdf

هنری یک سینماگر، نی. ازمند شناختی دقیق از اندیشه. های آن فیلسوف و نیز فهم اندیشۀ. بازنمایی. شده در یک اثر یا دسته. ای از آثار سینمایی است. آندری تارکوفسکی.

ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻴﺪ - مجله علوم آب و خاک

https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-1597-fa.pdf

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺰﺭﻋﻪ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺟﻮﻳﭽﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷـﻴﺮ. ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﻧﺼﺐ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻫﻴﺪﺭﻭﮔﺮﺍﻑ. ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺭﻭ. ﺩﻱ ﺑﻪ ﺟﻮﻳﭽﻪ. ﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ. ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ. ﺩﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺁﺏ ﺑﻪ ...

ارزیابی مدل نرم‌افزاری SEEP/W در برآورد میزان نشت ... - مجله علوم آب و خاک

https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-2049-fa.pdf

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻝ. SEEP. ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪ. ﻭ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺭﻭﺵ ﺑﻴﻼﻥ ﺁﺑﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ . ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﺸﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ. ﻩ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﻭﺵ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻳـﻮﻳﺲ ﻭ ﻭﻳﻠـﺴﻮﻥ، ﻣـﻮﻟﺲ ﻭﺭﺙ ﻳﻨـﻲ. ﺩﻭﻣﻴﺎ، ﻣﻮﺭﻳﺘﺰ ﻭ ﺍﻳﻨﮕﻬﺎﻡ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

علمای امامیه و نجوم جدید در ایران عصر قاجار - مجله تاریخ علم - دانشگاه تهران

https://jihs.ut.ac.ir/article_72849_a724ccf4b6efd16a401d78e3539bd398.pdf

15 سپتامبر 2019 ... فلسفۀ قدیم داشت: در نجوم، نظریۀ خورشید مرکزی؛ در فیزیک، مباحث خأل، ا. ی ... است. که گفته آن را دیده که شامل نجوم جدید بوده است. )اعتماد. السلطنه، ج.

اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ آزﻣﻮن روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( ﺮم ﮐﻮﺗﺎه و ﺗﺠﺪﯾﺪ - مجله علوم تربیتی

http://education.scu.ac.ir/article_10112_9639ef694fa5505cebc9e163cc3d9dac.pdf

اﻻﺗﺶ در ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ و. ﺳﺆ. اﻻت. روﯾﮑﺮد ﺳﻄﺤﯽ و ﻋﻤﯿﻖ ﻫﺮ ﮐﺪام ... ي. آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي. ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ. اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺴ. ﯿ. ﺎر ﻣﺤﺪوي. ﻣﯽ. ﺷﻮد دﯾﺪه. ﻣﯽ. ﺷﻮد . اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در. ﻣﻘ.

تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق - مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

http://ijme.mui.ac.ir/article-1-790-fa.pdf

ي ﻛﺴﺐ داﻧﺶ ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده،. ﺗﻜﻨﻴﻚ. دﻟﻔﻲ اﺳﺖ. ) 1(. ﻛﻪ. ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ي داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮاي. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. و ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ. ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي. در ﻃﻲ راﻧﺪﻫﺎي ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ، ﺟﻤـﻊ. آوري. اﻃﻼﻋـﺎت و در. ﻧﻬﺎﻳﺖ. ،. اﺟﻤﺎع ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﺖ.

ﻫﺎﺷﻢ ﻓﺮداﻧﺶ زاده ﻋﯿﺴﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺮﻣﺪي ﻧﺎﺻﺮ ﻫﻤ - مجله علوم تربیتی

http://education.scu.ac.ir/article_10106_8ff1ae90e34ba82ca39496be1fc7ab62.pdf

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺮﻣﺪي. ***. ﻧﺎﺻﺮ ﻫﻤﺘﯽ. ****. ﻣﻨﺼﻮر رﺿﺎﯾﯽ. *****. ﺻﻐﺮا ﻋﻤﺮاﻧﯽ. ****** ... ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، راﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ، ﻋﮑﺲ ﯾﺎ. ﻓﯿﻠﻢ و ﻓﺎﯾﻞ. ﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ. ﺄﺗ). ﺛﯿﺮ ﭼﺸﻢ. ﮔﯿﺮي در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ...

متن کامل (PDF) - دانشگاه علوم پزشکی زنجان

http://zums.ac.ir/journal/article-1-600-fa.pdf

متفاوت استفاده کرد ولی این به آن معنا نیست که در. مورد هر کودکی همه تکنیکها و روشهای ... می کنند (نظیر : کودکتان چه کارهایی می کند، که باتش. نگرانی شما شده است؟

3-3126 - دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://www.tums.ac.ir/1393/01/05/Rasouli%20nasab.pdf-mpourmand-2014-03-25-09-31.pdf

شناسایی گونه های نوکاردیا ایزوله شده از خاک تهران با استفاده از ویژگیهای فنوتیپی ... لیزوزیم براث، هیدرولیز اسید آمینه های زانتین، تیروزین، هیپوز انتین و ...

ﻣﻨﻨﮋﯾﺖ - دانشگاه علوم پزشکی زنجان

http://zums.ac.ir/files/Treatment/lab/2tashkhise_menanjit.pdf

ﻻﺗﮑﺲ. ،. 1. Brain Heart Infusion. 30. روش ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﻨﮋﯾﺖ ... ﻧﺎﯾﺴﺮﯾﺎ ﺳﯿﮑﺎ. -. . . . ﻧﺎﯾﺴﺮﯾﺎ ﻻﮐﺘﺎﻣﯿﮑﺎ. -. -. -. -. ﻣﻮراﮐﺴ. ﻼ ﮐﺎﺗﺎراﻟﯿﺲ . 2. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ.

اپی کمپلکس - دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://gsia.tums.ac.ir/Images/Download/18560/%D8%A7%D9%BE%DB%8C_%DA%A9%D9%85%D9%BE%D9%84%DA%A9%D8%B3.pdf

كوكسيديا. Coccidia. کوکسیدیاها. :از. شاخة. اپی. کمپلکسا. دارای. تکثیر. جنسی. و. غير. جنسی . نتیجه. تکثیر. جنسی. تولید. فرم. مقاوم. ووا. سيست. بعضی. تک.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.